Frost- fe­ber

Små fans i gli­tren­de blå kjo­ler stim­le­de sam­men i mas­se­vis for at syn­ge i ’ sne­en’

BT - - NAF ER - Camilla Carl­son ca­ca@ bt. dk

FANS

Gam­melt­orv i Kø­ben­havn var i går om­dan­net til et blåt hav af børn med det syn­gen­de spørgs­mål: ’ Skal vi ik­ke la­ve en sne­mand.’

Spørgs­må­let stam­mer fra Dis­neys sto­re suc­ces­fi lm ’ Frost’, der har bredt sig som en epi­de­mi blandt især de un­ge dan­ske pi­ger.

For hvor det før var Aske­pot, Ari­el el­ler Sne­hvi­de, der var ynd­lings­prin­ses­ser­ne, er der nu kun to mu­lig­he­der: An­na el­ler Elsa.

De to se­je sø­stre og den is­nen­de magi i fi lmen har få­et godt fat i Dan­mark, og der­for stod tu­sind­vis af små fans tæt­pak­ket lør­dag i det in­dre Kø­ben­havn med ’ Frost’ta­sker, støv­ler, kjo­ler, bad­gets og duk­ker klar til at syn­ge sam­men med de dan­ske stem­mer til An­na og Elsa: Kri­sti­ne Yde og Maria Lucia.

Ik­ke et ty pisk even­ty r

De to sku­e­spil­le­re er ik­ke i tvivl om, hvor­for ’ Frost’ er ble­vet så stort et fæ­no­men i Dan­mark og re­sten af ver­den.

» ’ Frost’- fi lmen er ik­ke et glans­bil­le­de som man­ge an­dre even­tyr. Det er ik­ke prin­sen på den hvi­de hest, men en hi­sto­rie om at kær­lig­he­den fi ndes hvor som helst. Det hand­ler om sø­sken­dekær­lig­hed, og så er der ba­re nog­le sinds­sygt go­de san­ge, « sag­de Maria Lucia eft er showet til BT. 1. Ame­lie, 4 år Jeg kan bedst li­de ’ Frost’ på grund af san­ge­ne og Elsa og An­na. De er rig­tig go­de. 2. Mil­le & Sop­hia, beg­ge 3 år Mil­le: For­di de syn­ger så go­de san­ge og ser så flot­te ud. Sop­hia: Den bed­ste er Elsa, for­di hun har den pæ­ne­ste kjo­le. 3. Ma­ren, 5 år & Al­ma, 4 år Ma­ren: San­ge­ne er rig­tig go­de. Og så kan jeg rig­tig godt li­de sne­man­den Olof - han er sød. Al­ma: Ja, og Elsa og An­na. Dem har jeg som duk­ker. 4. Oli­via, 4 år & Lucas, 6 år Det bed­ste er, når Elsa la­ver slot­tet. Det har vi set 1.000 gan­ge, for­di vi sy­nes, is­krystal­ler­ne er rig­tig flot­te.

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.