Ko­pi­e­ret Käh­ler?

BT - - NYHEDERF - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

KO­PI­VA­RER

Käh­ler Design sagsø­ger nu en kon­kur­rent for at ha­ve ko­pi­e­ret den po­pu­læ­re se­rie af Omag­gio- va­ser.

Der var man­ge, der gik for­gæ­ves i bu­tik­ker­ne, da som­me­rens helt sto­re sam­ta­le­em­ne, Käh­lers ju­bilæums­va­se, blev re­vet væk fra hyl­der­ne.

Den be­røm­te va­se skab­te mas­se- hyste­ri i Dan­mark, og skuf­fe­de Käh­ler- fans måt­te ty til brugt­mar­ke­det og by­de fle­re tu­sin­de kro­ner over bu­tiks­pri­ser­ne for at sik­re sig et ek­sem­plar af den mes­sings­tri­be­de va­se.

Nu er der imid­ler­tid kon­kur­ren­ter, der for­sø­ger at slå plat på Käh­lers suc­ces. Det me­ner suc­ces- virk­som­he­den i hvert fald selv.

Käh­ler har nem­lig sagsøgt den dan­ske in­te­r­i­ør- virk­som­hed Spe­edts­berg, der bl. a. har pro­du­ce­ret en va­se, som iføl­ge Käh­ler min­der for me­get om de­res Omag­gio- se­rie – deri­blandt og­så den be­røm­te ju­bilæums­va­se.

» Vi me­ner be­stemt, at den va­se lig­ner vo­res Omag­giova­se, som jo nær­mest er sy­no­nym med Käh­ler, for me­get. Der­for har vi star­tet en sag mod pro­du­cen­ten, « si­ger Käh­ler De­signs di­rek­tør, Jesper Holst Sch­midt, til BT.

» Det er jo helt na­tur­ligt, at Käh­ler som me­get po­pu­lært brand mø­der virk­som­he­der, som for­sø­ger at ud­nyt­te den suc­ces ved at kræn­ke Käh­ler­bran­dets va­re­mær­ke­mæs­si­ge ret­tig­he­der, og vi har der­for be­slut­tet at re­a­ge­re over for al­le de kræn­kel­ser, vi ser i mar­ke­det. Men det ærg­rer os ut­ro­ligt me­get, at vi skal bru­ge sto­re sum­mer på at kø­re sa­ger i ste­det for, at vi kan bru­ge res­sour­cer­ne på me­re fremad­ret­te­de pro­jek­ter. «

» Men det, som ærg­rer os al­ler­mest, er, at vi ri­si­ke­rer, at for­bru­ger­ne for­veks­ler en Omag­gio- va­se fra Käh­ler med en ko­pi- va­se, som slet ik­ke le­ver op til sam­me kva­li­tet og design og der­med for­rin­ger for­bru­ge­rens op­fat­tel­se af Käh­lers pro­duk­ter, « si­ger di­rek­tø­ren.

BT har væ­ret i kon­takt med Spe­edts­bergs ejer, Sus­an­ne Spe­edts­berg, der hen­vi­ser til sin mand, Car­sten Spe­edts­berg.

Trods gen­tag­ne for­søg over fle­re da­ge på at kom­me i kon­takt med Car­sten Spe­edts­berg er han ik­ke vendt til­ba­ge på BTs hen­ven­del­ser.

Spe­edts­bergs va­ser er på hyl­der­ne i bl. a. Ilva og Idemøbler, men det ar­bej­der Käh­ler alt­så i dis­se uger på at få sat en stop­per for.

Käh­ler har først kørt en be­vis­sik­rings­sag, hvor fo­ged­dom­me­ren fandt, at Spe­edts­bergs va­ser kræn­ke­de Käh­lers ret­tig­he­der. Der­ef­ter har man ind­ledt en rets­sag mod virk­som­he­den. Käh­ler for­ven­ter en dom, in­den året er om­me.

Spe­edts­bergs kob­ber- va­se til ven­stre, Käh­lers mes­sing- va­se til høj­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.