Sven­ske be­tjen­te hyl­det i New York

BT - - NAF DER - Camilla Carl­son ca­ca@ bt. dk

HEL­TE

Fi­re sven­ske be­tjen­te valg­te at af­bry­de de­res fe­rie i New York og træ­de til som po­li­ti­mænd for at stop­pe en slå­skamp mel­lem to mænd i stor­by­ens me­tro.

Det skri­ver New York Post iføl­ge den bri­ti­ske avis Daily Mail.

Be­tjen­te­ne be­fandt sig ons­dag i un­der­grunds­ba­nen på vej mod Man­hat­ten, hvor de skul­le se mu­si­ca­len ’ Les Misérab­les’, da en kon­duk­tør over to­gets højt­ta­ler­sy­stem ef­ter­ly­ste hjælp.

For­re­st i to­get var en hjem­løs ved at gen­nemtæ­ske en an­den hjem­løs. De sven­ske be­tjen­te trå­d­te al­le til og fik kæm­pet de mistænk­te i gul­vet. Episo­den blev op­ta­get og ef­ter­føl­gen­de lagt ud på de so­ci­a­le me­di­er, hvor be­tjen­te­ne er ble­vet hyl­det som hel­te. På vi­deo­en ses det, hvor­dan to af be­tjen­te­ne hol­der den ene hjem­lø­se ne­de, mens han skri­ger højt, at de skal la­de ham gå. Sven­sker­ne ta­ger det dog køligt og be­der ham ven­te, til po­li­ti­et kom­mer ved næ­ste stop. Imens sid­der den an­den hjem­lø­se no­get me­re ro­ligt og snak­ker med en af de fe­ri­e­ren­de sven­ske be­tjen­te.

» Vi er her på fe­rie, og vi har kun væ­ret her en dag. Vi er ik­ke hel­te, ba­re turi­ster, « ly­der det fra den 25- åri­ge po­li­ti­be­tjent Mar­kus Ås­berg, der sam­men med si­ne kol­le­ga­er be­skri­ver op­le­vel­sen som ’ ren ru­ti­ne­præ­get.’

De sven­ske po­li­ti­be­tjen­te til­ba­ge­hold­te beg­ge mistænk­te, ind­til New Yor­ks eget po­li­ti duk­ke­de op på ste­det. På trods af be­tje­ne­nes yd­myg­hed om­kring hand­lin­gen, har den vakt stor op­mærk­som­hed i New York. Tors­dag blev de tak­ket per­son­ligt af New Yor­ks po­li­ti­chef, Wil­li­am Brat­ton, for de­res ind­sats.

I top­pen af bil­le­det ses de sven­ske­re, der hol­der en ag­gres­siv hjem­løs mand ne­de i jor­den. Fo­to: Youtu­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.