VI­DEN­SKAB. DK Hun­deøj­ne ud­lø­ser ’ kær­lig­heds­hor­mon’

BT - - NYHEDER -

Lang tids øjen­kon­takt mel­lem en hund og dens ejer får beg­ge til at pro­du­ce­re me­re af ’ kær­lig­heds­hor­monet’ oxyto­cin. Det vi­ser et ja­pansk stu­die fra blandt an­det Aza­bu Uni­ver­si­tet. Fæ­no­me­net kan skyl­des, at evo­lu­tio­nen har brugt oxyto­cin som bro imel­lem de to ar­ter, me­ner for­sker­ne. » Det er et fan­ta­stisk re­sul­tat, der ty­der på, at hunde har kapret det sy­stem hos men­ne­sket, vi bru­ger til at knyt­te os til an­dre men­ne­sker, « vur­de­rer lek­tor Bri­an Hare fra Duke Uni­ver­si­ty i North Ca­ro­li­na .

Re­sul­ta­ter­ne tal­te de­res ty­de­li­ge sprog: For de for- søgs­hunde, der hav­de haft øjen­kon­takt med de­res ejer i lang tid, kun­ne for­sker­ne må­le en stig­ning af oxyto­cin på 130 pro­cent. For hund­e­e­je­ren var stig­nin­gen på he­le 300 pro­cent.

Re­ak­tio­nen min­der om den, der fo­re­går imel­lem mødre og ba­by­er. Tid­li­ge­re stu­di­er har nem­lig vist, at når en mor ser ind i sin ba- bys øj­ne, pro­du­ce­rer ba­by­en og­så me­re oxyto­cin, som er kendt for at gø­re men­ne­sker me­re off er­vil­li­ge og få os til at sto­le me­re på hin­an­den.

For­sker­ne te­ste­de og­så, om ul­ve fi k me­re oxyto­cin af at se men­ne­sker i øj­ne­ne, men ul­ve­ne tol­ke­de i ste­det øjen­kon­tak­ten med men­ne­sker som et tegn på ag­gres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.