Rød øko­nom klædt i blåt

Car­sten Koch be­gynd­te som marxist, men end­te som mi­ni­ster og eft er­føl­gen­de for­mand for fl ere po­li­ti­ske kom­mis­sio­ner

BT - - NAVNE - Fre­de­rik M. Juel fmj@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Han er ble­vet kaldt ’ rød øko­nom i blåt jak­ke­sæt’ og ’ Fog­hs ynd­lings­so­ci­al­de­mo­krat’. Han har ra­set mod ide­en om en fi nans­skat, som han ik­ke tror vir­ker. Og for ny­lig var han med til at ska­be den rø­de er­hvervs­klub.

Nu kan Car­sten Koch ta­ge det me­re ro­ligt og ny­de, at han fyl­der 70 år. Men selv om han i dag må si­ges at til­hø­re høj­re­fl øj­en af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, var det ik­ke hans ud­gangs­punkt. Han er søn af en skræd­der og vok­se­de op med ar­bej­der­be­væ­gel­sens grund­vær­di­er. Han er ud- dan­net cand. po­lit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og som ung nyud­dan­net øko­nom fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet un­der­vi­ste han de un­ge øko­no­mer i marxi­stisk øko­no­mi og stor­ka­pi­ta­lens grim­me an­sig­ter.

På et tids­punkt træng­te han dog til at bru­ge sin vi­den i den vir­ke­li­ge ver­den og fi k job i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, AE, og meld­te sig ind i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Si­den­hen har han væ­ret med til at sæt­te sit ty­de­li­ge præg på den po­li­ti­ske øko­no­mi­ske dags­or­den her­hjem­me.

Net­værk

En søg­ning på Goog­le på hans navn vi­ser et stør­re bat­te­ri af po­li­ti­ske kom­mis­sio­ner, ud­valg og lig­nen­de, som han har væ­ret for­mand for. Han har bl. a. stå­et i spid­sen for Skat­te­kom­mis­sio­nen og Be­skæft igel­ses­rå­det

ar­sten Koch går for at væ­re lidt af en su­per- net­vær­ker, der kan ska­be for­bin­del­ser overalt. Hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re tog fart, da han, mens han var di­rek­tør for AE, af Poul Nyrup Ras­mus­sen blev hen­tet ind som skat­te­mi­ni­ster. Det fi k den­gang en af de an­sat­te hos AE til at ud­tryk­ke be­kym­ring over, hvem der skul­le ryd­de op på hans skri­ve­bord, når han nu for­lod bu­tik­ken.

Mi­ni­ster

Det blev til fi re år som skat­te­mi­ni­ster og her­eft er to år som sund­heds­mi­ni­ster. Og­så ud­nævnt af Poul Nyrup, men det var og­så Nyrup, der end­te med at fy­re Car­sten Koch som sund­heds­mi­ni­ster.

En an­den af de so­ci­al­de­mo­kra­ti. ske kæm­per i form af Mo­gens Lyk­ke­toft ud­tryk­te se­ne­re ærg­rel­se over, at Car­sten Koch ik­ke holdt læn­ge­re som sund­heds­mi­ni­ster. Han me­ner, at han var for­ud for sin tid som sund­heds­mi­ni­ster, blandt an­det med en kampag­ne mod ryg­ning.

Car­sten Koch stop­pe­de som sund­heds­mi­ni­ster i 2000. Han har tid­li­ge­re til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness pe­get på, at han al­drig har væ­ret fuld­blod­spo­li­ti­ker, men har væ­ret dre­vet af den fag­li­ge sub­stans i det, han har be­skæft iget sig med. Der­for har han og­så æn­dret hold­ning gen­nem ti­den.

Eft er ti­den i mi­ni­ster­bi­ler­ne blev han blandt an­det di­rek­tør i den sto­re pen­ge­tank Løn­m­mod­ta­ger­nes Dyr­tid­sond, LD. Og ar­bej­det in­den for in­ve­ste­rings­om­rå­det er en an­den af de ting, som og­så har fyldt en del i hans kar­ri­e­re.

Han er sta­dig ak­tiv på om­rå­det og er blandt me­get an­det be­sty­rel­ses­for­mand for By & Havn I/ S, Beskæf­ti­gel­ses­rå­det og Vækst­fon­den samt med­lem af be­sty­rel­sen for In­ve­ste­rings­for­e­nin­gen Maj In­vest og ejen­doms­sel­ska­bet Da­des. Han er des­u­den net­op ud­pe­get som for­mand for Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­lers for­mands­for­sam­ling.

Selv­om Car­sten Koch i mor­gen fyl­der 70 år, er han sta­dig ak­tiv som med­lem og for­mand for fle­re besty­rel­ser. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.