Ben bril­le­rer

BT - - TV - THRIL­LER­DRA­MA

En sjæl­den gang kom­mer der en fi lm, som bå­de an­mel­de­re, pris­ud­de­le­re og pu­bli­kum be­un­drer og el­sker - og en så­dan er den fan­ta­sti­ske ” Ope­ra­tion Ar­go” fra 2012, som har dansk tv- pre­mi­e­re i aft en på TV 2. Det spæn­den­de thril­ler­dra­ma føl­ger en stort an- lagt red­nings­ak­tion eft er den is­la­mi­ske re­vo­lu­tion i Iran i 1979, hvor CIA via et falskt fi lm­pro­jekt for­sø­ger at red­de seks ame­ri­ka­ne­re ud af det fj endt­ligtsin­de­de land. En ri­si­ko­fyldt mis­sion, hvor me­get kan gå galt. Fil­men, der er ba­se­ret på vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der, er in­stru­e­ret af Ben Af­fl eck, som og­så spil­ler ho­ved­rol­len. Den vandt tre Oscars, bl. a. for Bed­ste fi lm og Bed­ste ma­nuskript og vandt og­så den dan­ske Ro­bert- pris for Årets ame­ri­kan­ske fi lm. Fil­men fi k mas­ser af go­de an­mel­del­ser og en stjer­ne­regn uden li­ge i de dan­ske me­di­er, bl. a. i BT,

Ben Af­fl eck har bå­de in­stru­e­ret og spil­ler ho­ved­rol­len som To­ny Men­dez i det Oscar- be­løn­ne­de thril­ler­dra­ma ” Ope­ra­tion Ar­go” fra 2012. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.