V

BT - - SØNDAG -

il­la­en er byg­get ved fo­den af en skrænt, hvor bøl­ger­ne dovent slår mod ste­ne­ne. Hø­je­re op­pe på Skod­s­borg Strand­vej su­ser per­son­bi­ler, sight­se­e­ing­bus­ser og mo­tions­cyk­li­ster for­bi. Ved hu­set hø­rer man kun skvul­pet fra Øre­sund, der åb­ner sig, hvor græs­plæ­nen stop­per. Mands­hø­je vin­du­es­par­ti­er sør­ger for en uspo­le­ret ud­sigt i de fl este af de be­sked­ne – om­rå­det ta­get i be­tragt­ning – 286 træ­be­klæd­te kva­drat­me­ter. Det her er luk­ket land for de fl este. Byg­ge­grun­de­ne klemt in­de mel­lem Strand­vej­en og Sun­dets van­de er for­be­holdt de ab­so­lut mest vel­ha­ven­de. Det gæl­der sær­ligt ved Rung­sted, Skod­s­borg og Ved­bæk, hvor de stør­ste grun­de er be­byg­get med palæ­er.

Si­den kø­bet på tvangs­auk­tion i 1993 har den ar­ki­tekt­teg­ne­de trævil­la hu­set en af er­hvervs­li­vets nu­le­ven­de le­gen­der og ska­be­ren af lan­dets ot­ten­de stør­ste fa­mi­lie­for­mue på me­re end ot­te mil­li­ar­der kro­ner.

En brun grav­hund gi­ver højlydt hals i en­tréen. Pip­pi har få­et ha­len kap­pet i en ter­ras­se­dør, som vin­den fi k til at smække, men kamp­gej­sten fejl­er ik­ke no­get. Præ­cis som sin ejer la­der hun ik­ke li­vets benspænd stå i vej­en.

Den 86- åri­ge mand hol­der sin ven­stre hånd frem.

» For få må­ne­der si­den kun­ne jeg slet ik­ke be­væ­ge den, « si­ger Nils Foss, grund­læg­ger af virk­som­he­den Foss A/ S, en gi­gan­tisk dansk eks­port­suc­ces og ver­dens før­en­de pro­du­cent af in­nova­ti­ve ana­ly­se­in­stru­men­ter til fø­de­va­re­in­du­stri­en og land­brugs­sek­to­ren.

Hjer­ne­syg­dom­men

Han vrik­ker fi ngre­ne lang­somt få cen­ti­me­ter op og ned. De små be­væ­gel­ser er det se­ne­ste syn­li­ge re­sul­tat af hans nu 20 år lan­ge liv­tag med par­kin­son, hjer­ne­syg­dom­men der lang­somt, men ustop­pe­ligt vri­der si­ne tom­melskru­er i kra­niets cen­tral­ner­ve­sy­stem.

Ind­til vi­de­re har han med snilde, grun­dig­hed og en smu­le held for­sin­ket den. Der­for er hans liv net­op nu en slags kapløb mod ti­den. Helt stop­pe ti­den er der som be­kendt in­gen, der kan.

» Li­ge nu er jeg i de­fen­si­ven. Når man har an­dre ska­der, så er mod­stand­s­kraft en mod par­kin­son min­dre. Men det kni­ber med at ba­lan­ce­re, for­di jeg er fal­det. «

Sid­ste som­mer drat­te­de han tre trap­pe­trin ned, bræk­ke­de kra­ve­be­net og fi k en blo­dan­sam­ling, der øde­lag­de ner­ver­ne til ven­stre hånd. Den blev slap og ubru­ge­lig. Nu kan han, eft er må­ne­ders me­to­disk træ­ning, omsi­der be­væ­ge fi ngre­ne igen.

Hans kamp mod par­kin­son er bøl­gen­de små fægt­nin­ger frem og til­ba­ge. Sel­ve kri­gen ta­ber han. På et el­ler an­det tids­punkt. Han ved det godt, men brok­ker sig ik­ke.

» Jeg kan al­li­ge­vel ik­ke gø­re no­get ved det. «

At ar­bej­de er mor­somt

I ste­det bru­ger han kræft er­ne på fa­mi­li­en, på fa­mi­lie­virk­som­he­den og på at sø­sæt­te nye pro­jek­ter. Én gang iværk­sæt­ter, al­tid iværk­sæt­ter.

Det mo­rer ham at ar­bej­de, for­tæl­ler han. Så­dan har det al­tid væ­ret.

» Foss – det er jo no­get med kom­fu­rer. Det er i hvert fald, hvad de fl este tror, « si­ger han med smil i de bru­ne øj­ne.

Han hen­ty­der til Voss, der i sin tid la­ve­de køk­ken­ma­ski­ner. I dag er Hor­sens- fa­brik­ken et va­re­mær­ke i den sven­ske Electro­lux- kon­cern. Foss og Voss har in­tet med hin­an­den at gø­re.

Mens al­le dan­ske­re ken­der Le­go, Ec­co, Dan­foss el­ler Grund­fos, er Foss me­re ukendt i den bre­de be­folk­ning. Der er dog in­gen tvivl om, at Hil­le­rød- kon­cer­nen spil­ler i den sam­me liga.

Med en om­sæt­ning på 1,7 mia. kr., af­de­lin­ger over he­le ver­den og en svul­men­de pen­ge­tank er Foss A/ S blandt per­ler­ne i den stol­te sam­ling af dan­ske fa­mi­lie­virk­som­he­der. Tek­no­lo­gi­virk­som­he­den er blandt an­det op­ta­get i den dan­ske in­du­stri­ka­non som en af er­hvervs­li­vets stør­ste eks­port­suc­ce­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.