’’

BT - - SØNDAG -

Nils Foss by­der på frisk­bryg­get kaff e og Oreo- småka­ger i stu­en med ud­sigt over Øre­sund. To sva­ner duk­ker på skift ho­ve­d­er­ne ved si­den af den pri­va­te ba­de­bro. Den al­dren­de iværk­sæt­ter er i særklas­se den mest imø­de­kom­men­de på top­li­sten over dan­ske fa­mi­lie­dy­na­sti­er.

» Vo­res pro­duk­ter er ik­ke sær­lig solg­te i Dan­mark, og Foss er der­for ik­ke kendt her­hjem­me. En­hver om­ta­le, der kan med­vir­ke til, at folk bli­ver in­ter­es­se­re­de og sø­ger job hos os, er af in­ter­es­se, hvis den selv­føl­ge­lig er po­si­tiv, « for­kla­rer Nils Foss.

Fir­ma­et frem­for alt, for­nem­mer man. Sel­ska­bet er fort­sat et hund­re­de pro­cent i fa­mi­li­ens eje og Nils Foss’ søn, Pe­ter Foss, 48, er i dag be­sty­rel­ses­for­mand. Så­dan bør det fort­sæt­te, hvis det står til Nils Foss. Med en ak­tiv ejer- fa­mi­lie i spid­sen, der spil­ler en rol­le i kon­cer­nens dag­lig­dag.

Til­ba­ge til kaplø­bet med ti­den. Net­op nu glæ­der han sig over, at han net­op er fær­dig med et stort pro­jekt, der skal sik­re, at hans vær­di­er og tan­ker bli­ver gi­vet vi­de­re til fa­mi­li­ens kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Et me­to­disk, langstrakt ar­bej­de med at bi­brin­ge bør­ne­bør­ne­ne Julia og Step­ha­nie Krups og Ras­mus, Ma­rie og Cla­ra Foss det tan­ke­gods, der er hans livs­værk og som har dre­vet sel­ska­bet frem og skabt en mil­li­ard­for­mue.

Ved hjælp af sam­ta­ler med bør­ne­ne, mø­der og ud­fl ug­ter ‘ ude i by­en’ og i Foss- ho­ved­kvar­te­ret, samt en fast fa­mi­lie­brunch i vil­la­en på Skod­s­borg Strand­vej den før­ste lør­dag i hver må­ned.

Pro­jek­tet er lyk­ke­des

Hans bog ‘ Eft er min bed­ste over­be­vis­ning’ fra 2014 er ba­se­ret på no­ta­ter fra sam­ta­ler­ne med de fem bør­ne­børn. Må­let er at ska­be en fæl­les in­ter­es­se for at be­va­re Foss A/ S som et fa­mi­lie­fi rma og be­ly­se, hvad der føl­ger med af for­plig­tel­ser og fordele, når man er fem­te ge­ne­ra­tion af en be­rømt dansk in­du­stri­fa­mi­lie.

Nu mang­ler kun det sid­ste mø­de – en slags hyg­ge­lig og rund af­slut­ten­de prik over i’et – der skal fi nde sted i den gam­le for­ly­stel­ses­ha­ve Tivoli i Kø­ben­havn.

» Jeg er go­de ven­ner med di­rek­tør Liebst, han har lo­vet at for­tæl­le, hvor­dan det fun­ge­rer virk­som­heds­mæs­sigt. «

Hans pro­jekt er lyk­ke­des. Fa­mi­li­en har ryk­ket sig ind­byr­des – ‘ de traf ik­ke hin­an­den før’ – nu kom­mer de hin­an­den ved. Sam­ti­dig er de kom­met tæt­te­re på virk­som­he­den. Én kom i prak­tik hos Foss A/ S, en an­den fi k til­budt job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.