’’

BT - - SØNDAG -

» Men så læn­ge jeg ik­ke bli­ver de­ment, så er jeg til­freds. Det er en grim syg­dom, der kun går én vej. «

Vi er til­ba­ge ved det bræk­ke­de kra­ve­ben og den lam­me ven­stre hånd, der har sendt ham i ‘ de­fen­si­ven’. Nils Foss ryster ik­ke, hukom­mel­sen, hu­moren og in­tel­lek­tet er sta­dig knivskar­pe.

Men det kni­ber med ba­lan­cen, og aft aler bli­ver nu skre­vet grun­digt i ka­len­de­ren. Des­u­den er strand­vejsvil­la­en på skræn­ten, med si­ne man­ge og stej­le trap­per, ik­ke just ide­el. For ny­lig har han få­et mon­te­ret en sto­le­lift på trap­pen ned til køk­ke­ne­ta­gen. De vil ger­ne, han og hu­stru­en Dor­te Foss, bli­ve bo­en­de her, til det er slut.

De har hus­hjælp om for­mid­da­gen, en gart­ner til ha­ven og et fi rma, der om for­å­ret stil­ler ba­de­bro­en op og pil­ler den ned igen til eft er­å­ret, men el­lers kla­rer de det me­ste selv. Han for­tæl­ler, at han ‘ i hvert fald ger­ne vil væ­re 90 år gam­mel’.

På grund af fal­du­lyk­ken har han tabt et slag, men ik­ke kri­gen. ‘ Det skal nok gå’, for­sik­rer han. Et af de mest eff ek­ti­ve mid­ler til at hol­de syg­dom­men i ave er mo­tion og træ­ning. Kort in­den han bræk­ke­de kra­ve­be­net, vandt han sølv i dan­marks­mester­ska­ber­ne i ten­nis.

Det var sam­men med Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re i de æld­ste her­rers al­der­s­klas­se. Si­den har kom­po­ni­sten af blandt me­get an­det ’ Ma­ta­dor’s ken­dings­me­lo­di fun­det en afl øser til de to ugent­li­ge ten­ni­sti­mer, mens Nils Foss genop­træ­ner sin hånd.

Ma­jestætens ma­le­ri

På den an­den si­de af de bre­de pa­nora­mavin­du­er æn­drer Øre­sund far­ve un­der gli­den­de sky­er. Der står og hæn­ger kunst i den ly­se stue. På møb­ler­ne og i hjør­ne­r­ne er små skul­p­tu­rer. På væg­gen hæn­ger et stort ma­le­ri af suc­ceskunst­ne­ren Mi­cha­el Kvi­um. Nils Foss pe­ger på et grønt land­skabs­ma­le­ri, der hæn­ger i for­de­lings­en­tre­en mel­lem stu­en og hans ar­bejds­væ­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.