D

BT - - SØNDAG -

et kan godt væ­re, det ik­ke er rart at få at vi­de, at man er ik­ke at­trak­tiv. Men vir­ke­lig­he­den er ba­re, at vi ik­ke selv sty­rer, hvad vi tæn­der på. « Så­dan ly­der det ben­hår­de bud­skab fra web­s­e­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann. Hun me­ner, det er alt­af­gø­ren­de, at man for­tæl­ler sin part­ner, hvis man af den ene el­ler an­den grund ik­ke læn­ge­re har lyst til sex med ham el­ler hen­de. Og­så selv om det gør ondt.

» Det er møgs­vært, for­di det er så sår­bart, men det er og­så sår­bart, hvis ens part­ner træk­ker sig og ik­ke har lyst til sex, « si­ger hun.

Se­xlyst kom­mer og går og kan ta­ge man­ge ud­s­ving i lø­bet af li­vet. Stress, hel­bred, en travl hver­dag med børn, knas i for­hol­det og et utal af an­dre fak­to­rer kan spil­le ind på ly­sten til at slå sig løs i sove­væ­rel­set. Og i Maj Wis­manns prak­sis bli­ver hun jævn­ligt op­søgt af fru­stre­re­de mænd og kvin­der, hvis li­den­ska­be­li­ge ur­værk er gå­et i stå og ik­ke sy­nes at kun­ne kom­me i gang igen.

Et gift igt em­ne

Men der er ét svar, der gør sær­ligt ondt, når man skal stil­le sig selv og hin­an­den spørgs­må­let om, hvor­for se­xly­sten ude­bli­ver. For hvad nu, hvis det ik­ke er ly­sten til sex ge­ne­relt, der svig­ter, men kun ly­sten til ens part­ner?

Et gift igt em­ne, men ik­ke de­sto min­dre et væl­dig ud­bredt pro­blem, si­ger Maj Wis­mann.

» For over halv­de­len af dem, der op­sø­ger mig med pro­ble­mer med se­xlyst, hand­ler det ik­ke om, at de har mi­stet ly­sten til sex ge­ne­relt. Det hand­ler om, at de har mi­stet ly­sten til de­res part­ner, « si­ger Maj Wis­mann, der på­pe­ger, at net­op det oft e er vær­re, end hvis pro­ble­met lig­ger i en pres­set hver­dag el­ler grus i kær­lig­heds­ma­ski­ne­ri­et.

» Part­ne­ren vil jo lyn­hur­tigt tæn­ke, at der er no­get galt med ham el­ler hen­de, « si­ger Maj Wis­mann, der dog un­der­stre­ger, at det er helt nor­malt, om end sår­bart.

» At gå igen­nem en langt par­re­la­tion, hvor det he­le kø­rer per­fekt he­le ti­den, er uto­pi. Men til gen­gæld har man rig­tig me­get ind­fl ydel­se på, hvor­dan det går. Man kan gø­re rig­tig me­get for, at det bli­ver ved at væ­re in­ter­es­sant at væ­re sam­men. Og det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man al­drig er ue­ni­ge, « si­ger hun.

Men har man først gjort op mig selv, at det er ly­sten til part­ne­ren, der er pro­ble­met, skal man hand­le. Og fi nde ud af, hvad der gør, at man ik­ke læn­ge­re sy­nes, der er no­gen grund til at ryk­ke over mi­der­stre­gen i dob­belt­sen­gen.

» Rig­tig man­ge ting øde­læg­ger se­xly­sten. F. eks. vre­de el­ler fø­lel­sen af svigt, hvis ens part­ner va­der ind over ens fø­lel­ser og ik­ke ta­ger hen­syn. El­ler hvis part­ne­ren bry­der aft aler og ik­ke ska­ber den tryg­hed, der er nød­ven­dig for et godt se­xliv, « si­ger Maj Wis­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.