’’

BT - - SØNDAG - Se­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann

Men og­så det fy­si­ske kan spil­le ind. Har ens part­ner for ek­sem­pel ta­get me­get på i vægt el­ler tabt sig be­ty­de­ligt og æn­dret ud­se­en­de, kan det må­ske væ­re svært sta­dig at tæn­de på sin part­ner, selv om kær­lig­heds­fø­lel­ser­ne ik­ke har æn­dret sig.

Li­ge me­get hvad år­sa­gen er, er det alt­af­gø­ren­de at ta­le om det, si­ger Maj Wis­mann. For hand­ler det om seksu­el til­træk­ning, er det langt­fra gi­vet, at den kom­mer til­ba­ge af sig selv.

Et urin­stinkt

» Seksu­a­li­tet er et urin­stinkt. Det er og­så der­for, man ik­ke selv kan be­stem­me, hvad man tæn­der på. Vi sty­rer det sim­pelt­hen ik­ke selv. Man skal ba­re hu­ske på, at selv om det kil­der i un­der­li­vet, når man bli­ver fl ir­tet med ne­de i Fak­ta, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man ik­ke læn­ge­re el­sker sin part­ner. Det er bi­o­lo­gi. Og det hand­ler om, om man gør no­get ved det el­ler ej, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.