Hjem­me­gå­en­de med am­bi­tio­ner

BT - - SØNDAG -

Jeg er 26 år og mor til en lil­le dreng på snart 1 år. Før jeg blev gravid med min søn, var jeg li­ge ble­vet fær­dig med en lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Jeg var egent­lig i gang med at sø­ge job, men blev så en­de­lig gravid eft er at ha­ve væ­ret uden p- pil­ler i 2 år. Un­der min gravi­di­tet fandt jeg in­tet job, men da he­le min gravi­di­tet var fyldt med kval­me og an­dre ge­ner, var det egent­lig okay. Min bar­sel ny­der jeg lidt end­nu. Min bar­sel er slut om 3 må­ne­der, og nu jeg er gravid igen. Min kæ­re­ste og jeg er me­get gla­de for at få 2 børn tæt på hin­an­den al­der­s­mæs­sigt, og hå­ber at de vil få stor glæ­de af hin­an­den. Selv­om det selv­føl­ge­lig kun­ne ha­ve væ­ret plan­lagt bed­re, kan man jo ik­ke al­tid plan­læg­ge en gravi­di­tet, så jeg en­der jo nok med at væ­re le­dig ind­til jeg skal fø­de nr. 2 barn. Jeg er på den ene si­de am­bi­tiøs og kar­ri­e­re­o­ri­en­te­ret, og på den an­den si­de er jeg ut­ro­lig glad for at få den fa­mi­lie jeg øn­sker mig, nu. Jeg har ba­re svært ved at ny­de nu’et, for­di jeg mø­der så man­ge for­dom­me om­kring, at jeg fak­tisk en­der med at ha­ve væ­ret le­dig og på bar­sel i 3 år eft er endt ud­dan­nel­se, når min bar­sel nr. 2 er slut... Eft er næ­ste bar­sel er vi fær­di­ge med at få børn, og så kan min kar­ri­e­re be­gyn­de.

Jeg sid­der her og klap­per i mi­ne hæn­der, for­di jeg fak­tisk sy­nes, du er for­bil­led­lig. I min op­tik gør du alt det rig­ti­ge. Du er ble­vet fær­dig med din ud­dan­nel­se. Du er sta­dig ung og kan nå at væ­re ung sam­men med di­ne børn. Din kæ­re­ste og du er helt eni­ge om for­lø­bet ( over­vej li­ge ud fra juri­di­ske per­spek­ti­ver, om ik­ke I bør gift e jer. Og det si­ger jeg ik­ke for at væ­re gam­mel­dags, men for at ad­va­re om, at vi har en lov­giv­ning, der be­svær­lig­gør en mas­se ting, hvis man har børn sam­men, ik­ke er gift , og den ene f. eks. dør). Og du lig­ger ik­ke til last for en ar­bejds­gi­ver. Jeg skal li­ge be­kla­ge, at jeg bru­ger det ud­tryk, men fak­tisk kan det væ­re en vold­som be­last­ning for en lil­le virk­som­hed, hvis en me­d­ar­bej­der er væk i 3 år pga. bar­sel. Du skyl­der ik­ke no­gen no­get. Og så sy­nes jeg fak­tisk, det er lidt sejt at si­ge: Vi kan godt kla­re os øko­no­misk, og der­for væl­ger jeg at væ­re hjem­me­gå­en­de i nog­le år. Det kræ­ver en hel del mod i dis­se ti­der, hvor fe­mi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.