66 pro­cent vil hol­de fe­rie i Dan­mark i år

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

UN­DER­SØ­GEL­SE

Man be­hø­ver ik­ke sæt­te sig på et fly og rej­se langt væk for at få si­ne som­mer­fe­ri­eøn­sker op­fyldt. Dan­mark har rig­tig man­ge af de ting, dan­sker­ne el­lers rej­ser til me­re ekso­ti­ske lan­de som Mal­di­ver­ne og Mauri­ti­us for at op­le­ve.

Her er sko­ve, ky­ster og klit­ter, og de dan­ske turist­bu­reau­er pra­ler med at kun­ne til­by­de turi­ster nog­le af Eu­ro­pas flot­te­ste stran­de. Man­ge med det fi­ne­ste hvi­de sand og me­get rent ba­de­vand. Det har dan­sker­ne få­et øj­ne­ne op for, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra ana­ly­se­in­sti­tut­tet YouGov, der har spurgt 507 dan­ske­re, hvor de har tænkt sig at hol­de som­mer­fe­rie i 2015. Her sva­rer 66 pro­cent, at de i år bli­ver i Dan­mark.

Smuk na­tur og frisk luft

Ska­gen og Born­holm er de to de­le af lan­det, hvor flest har tænkt sig at hol­de fe­rie. Og det er ik­ke så un­der­ligt, når man ser på, hvad det er, dan­sker­ne vil ha­ve ud af de­res som­mer­fe­rie.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at vi pri- mært væl­ger fe­ri­e­desti­na­tion ud fra, om der er smuk na­tur, frisk luft og rent vand med mu­lig­hed for at ba­de.

Og det er ik­ke kun en be­stemt al­ders­grup­pe, der pri­o­ri­te­rer na­tu­ren. Na­turs­køn­ne om­rå­der er vig­tigt for bå­de un­ge og gam­le. 71 pro­cent sva­rer, at det vig­tig­ste på en fe­rie er, at der er smuk na­tur. Til gen­gæld er det ik­ke så vig­tigt, om der er en shop­ping­ga­de med spæn­den­de bu­tik­ker i nær­he­den. Kun 17 pro­cent sva­rer, at de læg­ger vægt på, at der er go­de shop­ping­mu­lig­he­der.

Hver tred­je vil ha­ve god mad

At bå­de Kø­ben­havn og Aar­hus al- li­ge­vel er på dan­sker­nes top fem i år hæn­ger for­ment­lig sam­men med, at hver tred­je drøm­mer om en som­mer­fe­rie, hvor man kan ta­ge ud og spi­se god mad la­vet af lo­ka­le råva­rer på an­er­kend­te re­stau­ran­ter og ta­ge på kunst- og kul­tur­ud­stil­lin­ger. Ting, som i høj grad hæn­ger sam­men med en fe­rie i en stør­re by.

Det er dog ik­ke he­le na­tio­nen, der drøm­mer om at skif­te char­ter­rej­sen ud med born­holm­ske klit­ter el­ler Ska­gens Gren.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er det især nord­jy­der­ne og knap så me­get sjæl­læn­der­ne, der væl­ger at bli­ve i Dan­mark den­ne som­mer.

Gud­hjem – og Born­holm i det he­le ta­get – er en sik­ker vin­der, når vi skal væl­ge fe­ri­e­desti­na­tion in­den­for lan­dets græn­ser. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.