Skibs­byg­ger- øen Øliv:

BT - - REJSER - Træskul­p­tur af en fi­sker. Fo­to: Jesper Møller Jesper Møller rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

SØN­DERJYL­LAND

Den sto­re fugl let­ter ba­sken­de med vin­ger­ne, da vi run­der et sving på stien og kom­mer tæt på den. Da ly­den for­ta­ger sig, sæn­ker der sig en vel­sig­net ro. Bort­set fra lidt fug­le­kvi­dren i det fjer­ne er her fuld­stæn­dig stil­le.

Vi be­fin­der os på den halvan­den km lan­ge na­tursti, der fø­rer he­le vej­en rundt på Kalvø. Den lil­le ø lig­ger i Gen­ner Bugt ud for øst­ky­sten af Søn­derjyl­land mel­lem Ha­der­s­lev og Aa­ben­raa.

Ud over den to­ta­le stil­hed kan vi ny­de den sjæl­dent smuk­ke na­tur, der om­kran­ser øen. Langs stien har man på den an­den si­de af van­det ud­sigt til bøl­gen­de, grøn­ne land­ska­ber, en­kel­te æl­dre hu­se samt sort­bro­ge­de kø­er, der græs­ser på en­ge­ne.

Øen er og­så selv gan­ske køn med træ­er, græs og vildt­vok­sen­de bær­bu­ske. Kort sagt er he­le om­rå­det dansk na­turi­dyl, når det er bedst.

Rundt om et an­det hjør­ne langs stien duk­ker en høj, slank træskul­p­tur plud­se­lig op. Den er la­vet af let­tisk kunst­ner og fo­re­stil­ler en fi­sker, der sku­er ud over ha­vet. Fi­ske­ren med fuldskæg og pi­be i mun­den smi­ler god­mo­digt, og man bli­ver i helt godt hu­mør af at be­trag­te ham.

Stor vand­dyb­de

Kalvø er for­bun­det til fast­lan­det med en lil­le dæm­ning, og li­ge ved si­den af fin­der man øens lystbå­de­havn. En del sej­le­re har de­res båd lig­gen­de fast her, og i som­mer­hal­vå­ret kom­mer der li­ge­le­des en del uden­bys sej­le­re for­bi, som læg­ger til i en dag el­ler to.

Vand­dyb­den på den­ne si­de af øen når helt ned til 20 me­ter, og net­op den­ne vand­dyb­de var år­sa­gen til det ma­ri­ti­me even­tyr, som Kalvø op­le­ve­de i mid­ten af 1800- tal­let.

Her ud­så den en­tre­prenan­te skibs­re­der Jør­gen Bruhn fra Aa­ben­raa sig øen til etab­le­ring af et skibsværft. For den net­te sum af 6.360 rigs­da­le­re køb­te han i 1847 he­le Kalvø, hvor­ef­ter skibsværf­tet blev op­ført.

Sam­men­lig­net med nu­ti­dens værf­ter var det gan­ske lil­le, men den­gang end­te det med at bli­ve et af lan­dets stør­ste. Sam­ti­dig blev der op­ført bo­li­ger til ar­bej­der­ne på øen.

Ver­dens­re­kord

På værf­tet byg­ge­de man træ­sejlski­be, og det før­ste blev sø­sat i 1851. Her­ef­ter fulg­te en ræk­ke af Skan­di- navi­ens den­gang stør­ste sejlski­be, der blev be­nyt­tet som han­dels­ski­be på de sto­re ver­dens­ha­ve.

Mest be­rømt er » Cim­ber « , der stæv­ne­de ud fra værf­tet i 1856. Det 93 me­ter lan­ge skib af clip­per­ty­pen var den­gang Nor­d­eu­ro­pas stør­ste sejlskib, og det sat­te en be­mær­kel­ses­vær­dig ver­dens­re­kord, da det til­ba­ge­lag­de stræk­nin­gen mel­lem Li­ver­pool og San Fran­ci­sco på blot 103 da­ge. Ver­dens­re­kor­den hol­der sta­dig den dag i dag som den hur­tig­ste sejlads med et træ­sejlskib mel­lem de to by­er.

I takt med at an­tal­let af sejlski­be blev re­du­ce­ret i han­dels­flå­den, mi­ste­det værf­tet på Kalvø sin be­tyd­ning. Det sid­ste skib løb af sta­be­len i 1868, og værf­tet luk­ke­de året ef­ter.

Spæn­den­de mu­se­um

Nu­ti­dens ro og stil­hed på Kalvø står i skæ­ren­de kon­trast til den hek­ti­ske ak­ti­vi­tet, som præ­ge­de øen i værft­s­ti­den.

I dag af­slø­rer en for­dyb­ning i jor­den det sted, hvor ski­be­ne blev byg­get. Der­u­d­over står langt de fle­ste af byg­nin­ger­ne der end­nu – her­i­blandt smedj­en, ad­mi­ni­stra­tions­byg­nin­ger samt en ræk­ke bo­li­ger.

I en af byg­nin­ger­ne fin­der man et lil­le, men gan­ske in­ter­es­sant mu­se­um med fo­kus på øens for­tid. Her er der blandt an­det en mo­del af øen, som den så ud i sin stor­heds­tid i mid­ten af 1800- tal­let, li­ge­som man kan be­trag­te ske­let­tet af et træskib med ma­ster og span­ter.

Så­le­des kan man, trods Kalvøs be­sked­ne stør­rel­se, sag­tens få en spæn­den­de dags­ud­flugt ud af kom­bi­na­tio­nen af en gå­tur rundt om øen, et be­søg på mu­se­et og en god frokost på Kalvø Ba­de­ho­tel.

Skibsværf­tets byg­me­ster bo­e­de i sin tid i det­te hus. Fo­to: Vi­sit Aa­ben­raa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.