8 op­le­vel­ser for sto­re og små nær Blåvand

BT - - REJSER - Fo­to: Iris

En tur i bun­ke­ren På vej­en mel­lem Ho og Blåvand bry­der en stor be­ton­klods op mel­lem de græs­be­vok­se­de sand­bak­ker. Ved før­ste øje­kast lig­ner det en al­min­de­lig bun­ker. Men ved nær­me­re eft er­syn af­slø­rer den sto­re gla­skup­pel på top­pen, at det er en sær­lig en af slagsen. Bun­ke­ren er den ene af to, der ud­gør Tir­pitzstil­lin­gen, og er en af Dan­marks stør­ste. De skul­le ha­ve væ­ret en del af At­lant­vol­den, som ty sker­ne op­før­te langs Nord­s­ø­ens ky­ster un­der An­den Ver­denskrig, men nå­e­de al­drig at bli­ve fær­dig. Hvor: Ta­ne He­de­vej, Blåvand En­tré: Voks­ne 30 kr., Børn un­der 18 gra­tis. Skal­lin­gen Det vin­domsu­ste marsk- og klit­land­skab ser ik­ke al­tid li­ge gæst­frit ud. Men trods den rå og bar­ske na­tur, er det al­li­ge­vel en op­le­vel­se værd. Og når man står helt ude på stran­den og kig­ger ud over van­det, kan man ik­ke la­de væ­re med at bli­ve im­po­ne­ret over na­tu­rens kræft er. Hvert år æder ha­vet tre me­ter af klit­ter­ne. Hvad en­ten du er til fug­lekig, hav­kig el­ler blot en van­dre­tur i mars­klan­det, er Skal­lin­gen en op­le­vel­se værd. Tag en mad­pak­ke med og nyd den i Den Gam­le Red­nings­sta­tion tæt ved Skal­lin­gen. Hvor: Syd for Ho klit­plan­ta­ge. Kør ad Skal­lin­ge­vej, ind­til vej­en en­der. Tirs­dagsl­op­pe­mar­ke­det Er du til gen­brug, an­tik­vi­te­ter og sjove nips­gen­stan­de, kan det ugent­li­ge tirs­dagsl­op­pe­mar­ked i Blåvand må­ske væ­re sa­gen. Hvor: Mar­ke­det afh ol­des midt i Blåvand Støb di­ne eg­ne stea­rin­lys Stea­rin­lys ska­ber hyg­ge i dår­ligt vejr, og hvad er bed­re end at læ­re at stø­be lys, når reg­nen si­ler ned. Hos lys­stø­be­ri­et Blåvand Lys kan bå­de fa­mi­li­ens yng­ste og æl­dre for­sø­ge at la­ve eg­ne lys. Der kan stø­bes lys hver dag fra kl. 10 til 16. Hvor: Blåvands­vej 3, Blåvand Blåvand ba­de­land Bad­ning og som­mer­fe­rie hø­rer sam­men. Så hvis vej­ret ik­ke li­ge eg­ner sig til en duk­kert i Vester­ha­vet, er det i ste­det mu­ligt at op­sø­ge et af de man­ge ba­de­lan­de ved Vester­ha­vet. I Blåvand fi ndes Blåvand Ba­de­land, der bl. a. har fi re rut­sje­ba­ner samt for­skel­li­ge po­ols til bå­de børn og voks­ne. Hvor: Horns Bjer­ge 4, Blåvand En­tré: 80 kr. for voks­ne og børn over 3 år. Børn un­der 3 år: 25 kr. Var­de mi­ni­by Små 30 km fra Blåvand og Ho by­der Var­de på en se­vær­dig­hed af de lidt me­re spe­ci­el­le. I cen­trum er der la­vet en så­kaldt mi­ni­a­tu­re­by, som Var­de så ud i 1866. Al­le hu­se­ne er la­vet i små ud­ga­ver af de ori­gi­na­le hu­se. By­en er den æld­ste af sin slags i ver­den. Den lil­le by er byg­get i stør­rel­ses­for­hol­det 1: 10 og er der­for en op­lagt bør­ne­at­trak­tion. Hvor: Eng­ha­ve­vej 23, Var­de. En­tré: Voks­ne 40 kr., børn 3- 11 år 12 kr., børn un­der 3 år gra­tis. Cy­kel­tu­re Træn­ger I til mo­tion på fe­ri­en, er Ve­stjyl­land et godt sted. Fle­re ste­der langs vest­ky­sten er der pa­nora­ma­ru­ter, som er cy­kel­rund­t­u­re, der fø­rer ud i den smuk­ke na­tur. Om­kring Blåvand er der tre pa­nora­ma­ru­ter – én om­kring Ve­jers Strand og to om­kring Var­de. Læs me­re om pa­nora­ma­ru­ter­ne her:

ve­st­ky­st­ru­ten. dk/ da/ cy­kel­ru­ter/ pa­nora­ma Blåvand Zoo Børn og dyr går godt i spænd, og en tur i zoo er al­tid en god be­skæft igel­se. Blåvand Zoo har cir­ka 400 dyr, bl. a. en rød kænguru. Hvor: Øster He­de­vej 1, Blåvand En­tré: Voks­ne 120 kr., børn 60 kr., børn un­der 3 år gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.