Tag Fi­do med

BT - - REJSER -

1. På Cam­ping B l o mme­ha­ve n ved Aar­hus er hund­en vel­kom­men i den ene af plad­sens to hyt­te­ty­per. 2. At Møns Kl­int Cam­ping har en va­ske­hal til hunde, be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at hund­en vil va­skes. 3. + 4. Der er fle­re mu­lig­he­der for go­de luf­te­tu­re ved Møns Kl­int, bå­de dem, hvor man kom­mer tæt på sel­ve kl­in­ten og dem, hvor man skal de­le plad­sen med an­dre dyr. En co­ck­er­s­pa­ni­el er sam­men med sin ejer på vej på luf­te­tur, da vi tril­ler op for­an re­cep­tio­nen på cam­ping­plad­sen på Møns Kl­int. I skyg­gen ved si­den af bin­dings­værks­hu­set, der ud­gør re­cep­tio­nen, sid­der en schæ­fer­hund med tun­gen hæn­gen­de ud af mun­den. Og fra sin plads for­an et for­telt til en cam­ping­vogn i nær­he­den af par­ke­rings­plad­sen, føl­ger en grav­hund in­ter­es­se­ret med, da vi åb­ner bags­mæk­ken på bi­len og slip­per en gol­den re­tri­e­ver ud.

Cam­ping er en af de mest po­pu­læ­re fe­ri­e­for­mer blandt dan­sker­ne. Over en tred­je­del af de af os, der holdt fe­rie i Dan­mark i 2014, gjor­de det på en cam­ping­plads. Og ud af dem er der man­ge, der har hund. Og ger­ne vil ha­ve den med på fe­rie.

Det er ik­ke no­get nyt, at man­ge fo­re­træk­ker cam­ping­fe­ri­en, ej hel­ler, at der er man­ge cam­pi­ster, der har hund. Men iføl­ge di­rek­tør for Cam­pin­g­rå­det, Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen, har man­ge af de dan­ske cam­ping­plad­ser de se­ne­re år ob­ser­ve­ret en ten­dens til, at fle­re og fle­re vil ha­ve de­res hund med på fe­rie.

» Folk er ble­vet me­re op- mærk­som­me på, at hund­en er en del af fa­mi­li­en, og ik­ke skal bli­ve hjem­me, « si­ger Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen.

Plad­ser­ne vil ger­ne ha­ve gæ­ster, så mens der tid­li­ge­re var fle­re plad­ser rundt om i lan­det, der ik­ke til­lod hunde, er der i dag in­gen el­ler me­get få dan­ske cam­ping­plad­ser, hvor man bli­ver bedt om at ven­de rundt, hvis man har et fir­be­net pels­dyr med i ba­ga­ge­rum­met.

Luf­te­tur uden snor

Slet ik­ke på Møns Kl­int Cam­ping Resort, hvor vi ef­ter at væ­re ble­vet ind­lo­ge­ret i en hyt­te har sat snor på den med­brag­te hund og fun­det vej ud i sko­ven, der græn­ser op til plad­sen. Her er der ik­ke ba­re sko­vsti af van­lig slags, in­de blandt stam­mer og træ­er lig­ger og­så et ind­heg­net om­rå­de, hvor hund­en kan sprin­ge rundt uden en be­græn­sen­de snor.

Det gør den, stik­ker snu­den ind un­der en busk, smi­der sig om på ryg­gen i en græ­stot, ga­l­o­pe­rer gen­nem en ræk­ke små vand­hul­ler og gra­ver må­l­ret­tet hul­ler til di­ver­se pin­de i den svam­pe­de jord. Så da vi går til­ba­ge mod plad­sen, er dens hvi­de pels ik­ke læn­ge­re hvid, men me­re en obs­kur blan­ding af mud­der­grå og græs­grøn.

Til net­op det for­mål har Cam­ping Møns Kl­int en så-

gi­ho@ ber­ling­s­ke. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.