På cam­ping

BT - - REJSER - HER BO­E­DE VI cam­ping­mons­kl­int. dk

kaldt hund­e­vask. En uden­dørs stå­lvask stor nok til, at 30 kg Gol­den Re­tri­e­ver kan væ­re i den, koldt og varmt vand i ha­nen, to sæ­be­dis­pen­se­re – en med sæ­be be­reg­net til hunde, en til at ren­gø­re va­ske­rens hæn­der, en fønt­ør­rer og en be­hol­der med et ud­valg af hund­ekiks.

Det er ik­ke til­fæl­digt, at her er en va­ske­hal til pels­dyr. Lej­r­chef Ole Es­kling har selv hund og ved, at man ik­ke gi­der ha­ve be­skid­te hund­e­po­ter over he­le vog­nen, tel­tet el­ler hyt­ten.

Der­for var det op­lagt for ham at etab­le­re en va­ske­plads til de gæ­ster, der har hund med på fe­rie. På sam­me må­de som han for hund­e­ne og de­res eje­res skyld fi k ind­heg­net det styk­ke af sko­ven, vi li­ge har gå­et tur i.

Det er plad­sen ik­ke ene om. Ad­skil­li­ge cam­ping­plad­ser rundt om i lan­det har op til sæ­so­nen 2015 få­et nye fa­ci­li­te­ter, der er må­l­ret­tet hunde - fra vand­skå­le rundt om­kring på plad­sen over hund­e­ba­de til ind­heg­ne­de om­rå­der, hvor hund­en kan lø­be frit.

Og­så til ty ske hunde

» Man ved godt rundt om på plad­ser­ne, at det ik­ke læn­ge­re er nok ba­re at til­la­de hunde på plad­sen. Der skal og­så væ­re fa­ci­li­te­ter til dem, « si­ger Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen.

Og til­fø­jer, at det ik­ke kun er for dan­sker­nes skyld, at der po­stes pen­ge i nye til­tag til de fi rbe­ne­de. Ty­sker­ne er et stort mar­ked for cam­ping­plad­ser­ne, og ty­sker­ne har man­ge hunde – og har dem med på fe­rie.

» Det er vig­tigt for plad­ser­ne at til­træk­ke ty­sker­ne, så der bli­ver helt sik­kert pri­o­ri­te­ret fa­ci­li­te­ter til hund­e­ne på den kon­to, « si­ger Poul Fe­jer Chri­sti­an­sen.

REJSEINFO

Hvad: Hvor:

Cam­ping Møns Kl­int Kl­in­te­vej 544, Bor­re Møn. 3 km fra Geo­cen­ter Møns Kl­int

Hvor me­get:

435 kr. per dag for to voks­ne og to børn un­der 12 år i cam­ping­vogn. Hyt­ter fra 670 kr. per nat for to voks­ne og to børn un­der 12 år. ( mindst to næt­ter). Al­le pri­ser i høj­sæ­so­nen.

In­fo:

Plad­sen har et hund­e­bad samt en hund­e­gård, hvor man kan ef­ter­la­de hund­en, hvis man skal på en dags­tur, så man slip­per for at ha­ve den sid­den­de i en varm bil el­ler lig­ge hjem­me i hyt­ten/ cam­ping­vog­nen/ tel­tet. Det er til­ladt at ha­ve den med i al­le ty per hyt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.