An­grib hi­sto­ri­en med sværd og iPad

BT - - REJSER - Tekst og fo­to: Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

SJÆL­LAND

Den sto­re dreng ta­ger sig­te. Lan­sen er ret­tet di­rek­te mod skjol­det. Og så sæt­ter han af. Han når op i fuld fart på de fem me­ter, der er hen til den mid­delal­der­li­ge træ­nings­ma­ski­ne. Lan­sen ram­mer midt på skjol­det, så ma­ski­nen dre­jer rundt, og han når li­ge at duk­ke sig for sand­sæk­ken, der sid­der som mod­vægt.

Vi er på Dan­marks Borg­cen­ter i Vor­ding­borg – det, der tid­li­ge­re hed Vor­ding­borg Slots­ru­in.

Ef­ter en gen­nem­gri­ben­de renove­ring er an­læg­get om­kring det be­røm­te Gå­setårn klar til at le­ve­re en mu­se­ums­op­le­vel­se til iPad- ge­ne­ra­tio­nen. I bog­sta­ve­lig­ste for­stand, for ved bil­let­di­sken får man en iPad ud­le­ve­ret, som age­rer di­gi­tal museums- gu­i­de rundt på mu­se­et. Bå­de den nyåb­ne­de in­den­dørs del, der har fo­kus på mid­delal­de­ren, og ude i ter­ræ­net, hvor den le­ve­rer en vir­tu­el op­le­vel­se af Vor­ding­borg Slot, som det så ud i sin stor­heds­tid. Især det sid­ste vir­ker over­be­vi­sen­de.

Via GPS’en i iPa­den gu­i­der den en hen til en ræk­ke fiks­punk­ter i ter­ræ­net. Her kan man stå over­for no­get, der bedst kan be­skri­ves som en bun­ke mur­sten i knæhøj­de.

Men gu­i­den på iPa­den vi­ser i ren Di­scove­ry Chan­nel stil i ani­ma­tio­ner, hvor­dan den bun­ke sten i sin stor­heds­tid gjor­de det ud for fun­da­men­tet til en stor­slå­et borg­port.

Liv i en gam­mel ver­den

Ani­ma­tio­ner­ne brin­ger bor­gen til li­ve på en sim­pel, men fa­sci­ne­ren­de må­de. Den kom­bi­ne­rer det bed­ste fra den di­gi­ta­le ver­den med den æg­te op­le­vel­se – på de selv­sam­me kva­drat­me­ter i Vor­ding­borg, som de dan­ske kon­ger for 7- 800 år si­den be­t­rå­d­te med de­res hird­mænd og le­dings­flå­de­kap­ta­j­ner.

Rundt om­kring i ter­ræ­net står en ræk­ke ak­ti­vi­tetspavil­lo­ner, hvor man kan prø­ve kræf­ter med mid­delal­de­rens hånd­værk og vå­ben.

Den sto­re dreng får en rid­der­hjelm på. Den er tung, si­ger han, og det sam­me gæl­der det sværd, han prø­ver at løf­te.

Selv om præ­ci­sio­nen med den lil­le tr­ælan­se var i top, går der nog­le år, før mus­k­ler­ne mag­ter en fuld rid­der­ud­rust­ning og del­ta­gel­se i en rig­tig tur­ne­ring.

I sam­me pavil­lon kan man prø­ve at præ­ge mønt­er og la­ve mid­delal­der­smyk­ker. Alt sam­men et hit hos bå­de den 6- åri­ge og den 3- åri­ge.

Hvor­ef­ter de stil­lesid­den­de sy­s­ler af­lø­ses af en re­gu­lær sværd­kamp uden­for i det, der i mid­delal­de­ren var borg­går­den. Med træs­værd og træskjol­de. Ud­fald af­lø­ser ud­fald, og de stak­kels træskjol­de får et kvar­ters so­lid gen­nemtæv­ning, før Gå­setår­net fan­ger op­mærk­som­he­den.

Det gam­le tårn fra 1360er­ne er bor­gens va­re­mær­ke, og den ene­ste del, der har over­le­vet in­takt fra Mid­delal­de­ren til i dag.

Bil­let­ten til borg­cen­te­ret gi­ver og­så ad­gang til tår­net, der på hver eta­ge har en fast ud­stil­ling, der for­tæl­ler bor­gens hi­sto­rie. Fra Val­de­mar den Sto­res grund­læg­gel­se af en borg i Vor­ding­borg i 1160’ er­ne til tår­nets rol­le som fængsel helt frem til det 18. år­hund­re­de. I 1808 blev tår­net fre­det som Dan­marks før­ste for­tids­min­de.

Helt til tops

Tu­ren til top­pen fo­re­går via en snæ­ver trætrap­pe, der kan vir­ke ud­for­dren­de for den høj­de­for­skræk­ke­de.

Men ud­sig­ten fra top­pen er he­le tu­ren værd, og man kan uden pro­ble­mer fo­re­stil­le sig, hvor­dan vag­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.