FREM­TI­DEN IF

Sid­ste we­e­kend for­læn­ge­de Stå­le Sol­bak­ken sin kon­trakt med FC Kø­ben­havn til som­me­ren 2018. FC Midtjyl­land lø­ber eft er alt at døm­me med mester­ska­bet i år, og det sæt­ter pres på den am­bi­tiø­se ma­na­ger. Men Sol­bak­ken har en plan

BT - - REJSER - PRES Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Fo­to: Bax Lind­hardt/ Scan­pix

Det er over halvan­det år si­den, at han vend­te hjem. Hjem til klub­ben, han løft ede til at væ­re Dan­marks bed­ste gen­nem fl ere sæ­so­ner. Hjem til sto­re for­vent­nin­ger og et krav om mester­skab. Hvert år.

Men det har væ­ret trægt med re­sul­ta­ter­ne for Stå­le Sol­bak­ken si­den hjem­kom­sten. Mester­ska­bet er uden for ræk­ke­vid­de for an­den sæ­son i træk. Sid­ste sæ­son løb AaB med gul­det, mens k ø b e n h a v n e r n e ik­ke har ev­net at føl­ge med det su­veræ­ne eks­pre­stog fra FC Midtjyl­land i år.

Der har væ­ret spil­le­mæs­si­ge op­tu­re og re­sul­ta­ter hen ad vej­en, men der er in­gen tvivl om, at det langt fra er nok i en klub, der eft er eget ud­sagn skal vin­de mester­ska­bet hvert år.

Der er der­for stort pres på Sol­bak­ken bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt fra me­di­er og fans, men nord­man­den, der i rol­len som ma­na­ger bå­de age­rer som træ­ner og sport­s­di­rek­tør, vars­ler æn­drin­ger i dag­lig­da­gen.

De fod­bold­fag­li­ge aspek­ter skal spil­le, hvis FCK skal ha­ve suc­ces igen. Der skal æn­dres og ru­stes op.

Fra stab til tak­tik.

For­læn­gel­sen og per­spek­ti­ver­ne

» Jeg kan fort­sæt­te med det, vi er be­gyndt på. I som­mer be­gynd­te vi på en stor pro­ces, hvor vi byg­ge­de et so­lidt grund­lag. Vi føl­te i som­mer, at det var vig­tigt at fo­re­ta­ge en ud­rens­ning. Vi hav­de man­ge spil­le­re, som hav­de væ­ret her lidt for læn­ge og var lidt for gam­le. Og det var vig­tigt at få en frisk start. Der er tre ting, vi har fo­kus på. School of Exel­len­ce ( FCKs aka­de­mi, red.), scou­ting- om­rå­det og ik­ke mindst at ha­ve det bed­ste hold. Det er hol­det, der skal sik­re po­int hver søn­dag. Det er det, vi har gang i. Det, der skal kom­me ud af det, er, at vi skal vin­de den dan­ske liga oft e og kla­re det godt i Eu­ro­pa. Vi ved, at vi har sto­re ud­for­drin­ger i for­hold til at hæn­ge på vo­res kon­kur­ren­ter øko­no­misk ude i Eu­ro­pa. Vi skal væ­re go­de til at an­sæt­te de rig­ti­ge men­ne­sker på de rig­ti­ge po­si­tio­ner. Vi skal bli­ve dyg­ti­ge med egen ta­len­t­ud­vik­ling, fi nde de rig­ti­ge spil­le­re og få et hold på ba­nen, der er kon­kur­ren­ce­dyg­tigt. Det ly­der me­get sim­pelt, men det er sva­re­ne. Det er nemt at si­ge og svært at ud­fø­re i prak­sis. Vi skal an­sæt­te dyg­ti­ge folk i al­le led, og vi er al­le­re­de i gang med en pro­ces, hvor vi skal ha­ve en el­ler to be­ty dnings­ful­de per­so­ner ind i scou­ting- og træ­ner­grup­pen, så vi står end­nu stær­ke­re. Vi stil­ler med et me­get ungt hold ( Gen­nem­snitsal­de­ren er 26 år, 318 da­ge, hvil­ket er det yng­ste i al­le Sol­bak­kens sæ­so­ner, red.). Der er in­gen mål­sæt­ning om at ha­ve det yng­ste hold, men for os er det vig­tigt at sig­na­le­re over for de un­ge dren­ge, at de vil bli­ve sat­set på. Det er og­så et sig­nal til de un­ge dren­ge på School of Exel­len­ce, at der er mu­lig­he­der for at slå igen­nem. Ta­len­t­ud­vik­ling vil fyl­de gan­ske me­get. Vi har al­le­re­de en dyg­tig træ­ner­grup­pe på samt­li­ge hold, og i al­ders­grup­pen 13- 15 år kom­mer der man­ge go­de spil­le­re. «

Sø­gen og scou­ting af nye spil­le­re

» FCK skal fi nde spil­ler­ne lidt tid­li­ge­re end før, hvis vi skal væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. El­lers bli­ver vi ud­kon­kur­re­ret af nog­le af de an­dre eu­ro­pæ­i­ske mel­lem­liga­er. Her snak­ker jeg ik­ke om spil­le­re i ung­doms­fod­bold, men om dem i se­ni­o­r­fod­bold. Det er det he­le, ver­den gør, men det er ik­ke man­ge, der lyk­kes med det. Må­den, vi skal lyk­kes på, er ved at læg­ge den ret­te trans­fer­stra­te­gi, så vi he­le ti­den ved, hvad vi kig­ger eft er, og hvor­for vi kig­ger eft er det. Vo­res trans­fer­stra­te­gi er i en kon­ti­nu­er­lig ud­vik­ling. Der kom­mer én per­son me­re til klub­ben, der skal væ­re med til at op­ti­me­re, hvor­dan vi skal lø­se det i frem­ti­den og på hvil­ke mar­ke­der, vi skal kig­ge. Vi har tid­li­ge­re kig­get mod Ar­gen­ti­na, men vi skal ik­ke væ­re ban­ge for at prø­ve no­get nyt. Der er så hård kon­kur­ren­ce på trans­fer­mar­ke­det ge­ne­relt, så selv­om Fran­co Mussis ik­ke slog til her, und­gik vi at ta­be alt for man­ge pen­ge. Hvis du ser ge­ne­relt på ar­gen­tin­ske midt­ba­ne­spil­le­re, lyk­kes de godt i Eu­ro­pa. Det gik ik­ke med Mussis, men det skal ik­ke skræm­me os. Det hand­ler om at væ­re så sik­ker som mu­lig. Men det er in­gen ga­ran­ti­er. I frem­ti­den skal vi skift e no­gen få spil­le­re hvert vin­due, så vi får no­get kon­ti­nu­i­tet. Ryt­men bli­ver nok, at der kom­mer to- tre ind og to- tre ud i frem­ti­den pr. vin­due. I for­hold til den­ne som­mer bli­ver det et pro­blem for os med de lang­tids­ska­de­de. På et el­ler an­det tids­punkt kom­mer Bas­hkim Kadrii og An­dreas Cornelius til­ba­ge, Yous­sef Tou­touh kom­mer må­ske hur­ti­ge­re til­ba­ge, og de har en stor stjer­ne hos os. Men sam­ti­digt kan vi ik­ke ven­te. Vi er afh æn­gi­ge af at præ­ste­re fra dag ét, og det, vi træn­ger til på hol­det, er ’ as­sist- ma­ke­re’ og målsco­re­re. Der­for kig­ger vi eft er dem. «

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Tak­tik­ken og de in­ter­na­tio­na­le trends

» Vi kig­ger me­get på tak­ti­ske trends ude i Eu­ro­pa. På det de­fen­si­ve om­rå­de går vi lidt mod strøm­men. Vi me­ner jo, at det ren­dyr­ke­de zo­ne­for­svar, hvor du for­hol­der dig til bol­den og med­spil­le­ren og ik­ke mod­stan­de­ren, er det bed­ste, når ti spil­le­re sam­men kan fl yt­te sig rig­tigt og hur­tigt i for­hold til hin­an­den. Den bed­ste trend in­ter­na­tio­nalt er må­ske, at det bli­ver me­re en blan­ding mel­lem mar­ke­ring og zo­ne. Off en­sivt ar­bej­der vi me­get med ba­lan­cen mel­lem at væ­re bold­be­sid­den­de og di­rek­te. De fl este hold le­der eft er det, men det er de fær­re­ste, der har ryt­men. Det hand­ler om at fi nde ba­lan­cen i al­le kam­pe­ne. Vi er jo ik­ke et tiki- ta­ka- hold. Hvis val­get står mel­lem at spil­le bol­den frem ad ba­nen el­ler på tværs af ba­nen, vil vi ha­ve bol­den fremad. Vi skal ha­ve et fast, so­lidt de­fen­sivt kon­cept, men vi skal og­så ha­ve nog­le få in­di­vi­du­a­li­ster, som kan la­ve det lil­le ek­stra. Vi skal ha­ve et hø­je­re top­ni­veau og et hø­je­re bund­ni­veau med me­re sta­bi­li­tet off en­sivt. Vi ud­vik­ler os, hvis spil­ler­ne kan spil­le hur­ti­ge­re sam­men, men og­så ved at de har stør­re in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter, som er det, vi le­der eft er på mar­ke­det. Vi er ik­ke så op­ta­get af tal og for­ma­tio­ner, men de­fen­sivt for­sva­rer vi i tre led i en slags 4- 4- 1- 1. Off en­sivt spil­ler vi ik­ke 4- 4- 2. Der har du en kon­stant be­væ­gel­se i for­hold til, hvem der spil­ler. Hvis det er Ni­co­lai Jør­gen­sen, der spil­ler på kanten, spil­ler han an­der­le­des end Rurik Gisla­son, Dan­ny Amankwaa el­ler Yous­sef Tou­touh. Vo­res be­væ­gel­ses­møn­ster kan ud­vik­le sig i for­hold til, hvil­ke spil­le­re der er bedst på da­gen, og hvil­ke spil­le­re du fø­ler har det stør­ste in­di­vi­du­el­le po­ten­ti­a­le. «

Hver­da­gen og ud­vik­lin­gen i sæ­so­nen

» Vi har væ­ret væl­dig få i træ­ner­tea­met. I for­hold til man­ge an­dre klub­ber, der har en ret stor stab, har vi haft få res­sour­cer og folk om­kring vo­res første­hold, så det kan godt væ­re, der kom­mer en træ­ner me­re i og om­kring A- hol­det. Det vil gø­re, at jeg kan in­di­vi­du­a­li­se­re nog­le træ­nin­ger, så fl ere spil­ler­ne kan få en tæt­te­re op­følg­ning. Ud­vik­lin­gen har dog væ­ret god. Hvis man ta­ger vo­res eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, har det væ­ret to­delt. Vi har spil­let fem vir­ke­ligt go­de kam­pe i Eu­ro­pa og fem dår­li­ge med sto­re ud­s­ving. Vi har en­ten væ­ret vir­ke­lig go­de el­ler vir­ke­lig dår­li­ge i Eu­ro­pa, men det har no­get at gø­re med, at vi har et ungt hold, der ik­ke har spil­let så me­get i Eu­ro­pa. Men al­li­ge­vel kva­li­fi ce­re­de vi os, og vi spil­le­de nog­le go­de kam­pe. Club Brug­ge og Dni­pro spil­ler jo sta­dig med i Eu­ro­pa ( da det­te in­ter­view blev til, red.), og det vi­ser, at po­ten­ti­a­let er der. Det eu­ro­pæ­i­ske ni­veau var ik­ke li­ge­så højt som i min før­ste tid i klub­ben, men vi kva­li­fi ce­re­de os. Og det er in­gen selv­føl­ge, at et dansk hold kva­li­fi ce­rer sig til et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil. Der lig­ger no­get der, men usta­bi­li­te­ten var alt for stor. Vi er sta­dig i se­mi­fi na­len i po­ka­len, hvor det bli­ver lidt ’ tou­chand- go’ mod Es­b­jerg. Og så har vi ta­get tæt på to po­int i snit i Su­per­liga­en, som er fl ot. Men vi må ba­re er­ken­de, at der er et hold ( FCM, red.), der har knæk­ket Su­per­liga- ko­den rig­tig godt og bed­re. De har væ­ret me­get eff ek­ti­ve i må­den at spil­le mod de an­dre dan­ske hold på. Det må vi er­ken­de og prø­ve at la­ve om på næ­ste år. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.