Når bron­ze ik­ke nø

BT - - SPORTSAVIS -

JEG VIL GER­NE be­gyn­de med at slå fast, at Thomas Frank er en ual­min­de­lig dyg­tig træ­ner, der er vok­set i sin tid i Brønd­by. Men jeg har tænkt mig i den­ne klum­me at se nær­me­re på de me­ka­nis­mer, der af­gør, om det og­så er Thomas Frank, som står i spid­sen for Brønd­by til den kom­men­de sæ­son. For i en klub som Brønd­by, der sam­men med FC Kø­ben­havn og AGF er den mest ud­for­dren­de, når det kom­mer til pres, er det mu­ligt, at man stop­per et sam­ar­bej­de på trods af, at man når i mål med et – ude­fra set – ac­cep­ta­belt re­sul­tat.

Lad os der­for se på mål­sæt­nin­ger­ne. Alt­så de ek­ster­ne – dem som klub­ben mel­der ud til off ent­lig­he­den. De er, og det har jeg før på­pe­get, re­la­tivt be­sked­ne. Man sig­ter eft er me­dal­jer, og på nu­væ­ren­de tids­punkt, hvor 26. run­de af Su­per­liga­en er i gang, er den mål­sæt­ning så af­gjort in­den for ræk­ke­vid­de. Ran­ders var, eft er sid­ste run­de, mar­gi­nalt for­an på en bed­re målsco­re, men med tan­ke på det re­ste­ren­de pro­gram, hvor Brønd­by re­elt har to høj­ri­si­ko­kam­pe, ude mod Midtjyl­land ( som dog kan væ­re me­ster på det tids­punkt) og ude mod Ran­ders i næst­sid­ste run­de, er det ab­so­lut re­a­li­stisk. for kon­kur­ren­ter­ne. Ba­se­ret på det vil man med ri­me­lig­hed kun­ne si­ge, hvor­vidt den op­stil­le­de mål­sæt­ning er re­a­li­stisk.

Hvis det er frem­gangs­må­den, lig­ger Brønd­by, for­moder jeg med stor sik­ker­hed, mar­kant un­der, hvad man po­int­mæs­sigt hav­de ba­se­ret mål­sæt­nin­gen på. Al­li­ge­vel er man i en si­tu­a­tion, hvor det ik­ke er ure­a­li­stisk. Der­for kan man som Thomas Frank si­ge, at man med en fj er­de­del igen af sæ­so­nen fak­tisk kan øj­ne den mål­sæt­ning. Det vil­le jeg da gø­re, men hvis jeg skal væ­re tals­mand for den kri­ti­ske røst, vil jeg da po­in­te­re, at det må væ­re skuff en­de så man­ge gan­ge at kon­sta­te­re, at de for­ven­te­de tre po­int er ble­vet til et, el­ler at et po­int er ble­vet til nul. Som mod Ho­bro, hvor man har tabt ni af ni mu­li­ge po­int. Så på trods af at man må­ske når bron­ze­me­dal­jer­ne, er det et godt bud, at man in­ter­nt vil si­ge, at pla­ce­rin­gen er ok, men at det er uac­cep­ta­belt, at man får så få po­int mod mod­stan­de­re, der på pa­pi­ret har vold­somt rin­ge­re mand­ska­ber end os. For fak­tum er, at ser man på en 10- årig pe­ri­o­de, har tred­je­plad­sen eft er 25 run­der kun én gang væ­ret be­sat med et la­ve­re po­in­tan­tal end det, Ran­ders og Brønd­by li­ge nu har op­nå­et. Snit­tet er over 42 po­int i den pe­ri­o­de.

Der­for vil det i Thomas Franks si­tu­a­tion væ­re spørgs­må­let, man ser på. LAD OS SÅ se nær­me­re på hvil­ke tan­ker, der re­elt lig­ger bag for­vent­nin­ger­ne om me­dal­jer – alt­så de in­ter­ne mål­sæt­nin­ger.

Da jeg var i AGF, skul­le vi og­så FØRST VIL JEG po­in­te­re, at Thomas de­fi ne­re mål­sæt­nin­ger for en sæFrank er an­sat til no­get helt an­det, son. Be­sty­rel­sen kun­ne mel­de ud, at end det han nu står i spid­sen for. man ek­sem­pel­vis for­ven­te­de en plaHan var emi­nent ca­stet til det pro­ce­ring i top fem. Jeg kun­ne så konjekt, man i sin tid lan­ce­re­de op til sta­te­re, at den øko­no­mi­ske kon­ku­ran­sæt­tel­sen: ud­vik­ling af et hold be­ren­ce­si­tu­a­tion var så­dan, at må­ske stå­en­de at spil­le­re fra egen af­de­ling. syv hold hav­de et stør­re bud­get og Det pro­jekt har æn­dret sig, og det der­med kun­ne kø­be dy­re­re spil­le­re. sam­me har for­ud­sæt­nin­ger­ne for Så ud fra den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, at le­ve­re det spil, han øn­ske­de. Nu der jo må lig­ge til grund for am­bi­er det en mar­kant an­den le­der­rol­le, tions­ni­veau­et, kan man træff e én for­di han har stå­et over for spil­le­re mål­sæt­ning, men der er selv­føl­ge­lig med sto­re nav­ne, hvor dår­ligt de end og­så an­dre fak­to­rer, hvil­ket man må ha­ve præ­ste­ret. Det er spil­le­re ser i FC Midtjyl­land li­ge nu. Det kan med fl ot­te me­rit­ter og der­af føl­gengodt væ­re, at øko­no­mi­en er til top de sta­tus – ik­ke mindst i egen op­tik. tre el­ler fi re i Her­ning, men kul­tuDet be­ty­der, at man som re­la­tivt ung ren i klub­ben er på plads, træ­ne­ren og uprø­vet træ­ner – uden for­ud­gå­er dyg­tig, og hol­det kan gi­vet­vis en­de se­ni­o­rer­fa­ring – kom­mer til at vok­se – og sam­ti­dig har FC Kø­ben­stå med nog­le ret vold­som­me ud­havn solgt ud af go­de spil­le­re, mens for­drin­ger. Det har han kla­ret rig­tig ot.Brønd­by hal­ter. Det kan be­ty­de, at fl T man sti­ler hø­je­re. ho­mas Frank har drop­pet øn

Det føl­gen­de kan ly­de lidt sim­sket om en spe­ci­el spil­lestil med pelt, men en træ­ners suc­ces afh æn­tan­ke på den plø­je­mark, der har væ­ger selv­føl­ge­lig af, hvor man­ge po­int ret til rå­dig­hed på Brønd­by Sta­dion. man har, når sæ­so­nen er over­stå­et. Alt an­det vil­le og­så ha­ve væ­ret naivt. Men jo og­så af, hvor man­ge po­int Der­for har han om­stil­let tak­tik­ken kon­kur­ren­ter­ne har op­nå­et. Ta­til at væ­re fun­de­ret i en so­lid de­fen­ger man ud­gangs­punkt i Brønd­by, siv og di­rek­te an­grebs­spil, som i føl­vil den sport­s­li­ge ana­ly­se in­den ge klub­ben selv ik­ke er øn­sket. Det sæ­so­nen må­ske gå på, at man bør er man fak­tisk lyk­ke­des med, så den lig­ge i top tre. Der er hold, som man nød­ven­di­ge stil har man væ­ret god skal kun­ne slå som ek­sem­pel­vis til, mens man har væ­ret ret dår­lig til Sil­ke­borg, Søn­derjy­ske, Ho­bro og det ønsk­vær­di­ge – som vi se­ne­st så Vestsjæl­land. Der er og­så hold som mod Ho­bro på det nye græstæp­pe, Ran­ders, AaB og FC Midtjyl­land. der blev på­mon­te­ret in­den to hjemDem skal man og­så ha­ve fl ere po­int me­kam­pe, man nok hav­de for­ve­nend, hvis mål­sæt­nin­gen skal op­tet fuldt ud­byt­te af i den in­ter­ne ret­hol­des. Er­go kan man op­stil­le et sæ­so­n­a­na­ly­se. Det gik ik­ke i før­ste sce­na­rie over for al­le hold i Su­per­li­for­søg, og i dag ven­ter så FC Vestsjæl­ga­en – og man vil gø­re det sam­me land. SOM VI HAR slå­et fast, kan Thomas Frank alt­så op­ret­hol­de mål­sæt­nin­gen, men han må og­så fi nde sig i kri­tik, for­di der er købt så tungt ind til den­ne sæ­son. Jo­han El­man­der er købt som stjer­ne, Thomas Ka­h­len­berg er en stjer­ne, og en­de­lig er Da­ni­el Ag­ger hen­tet som en me­ga­stjer­ne. In­gen af dem har sat det for­ven­te­de aft ryk en­ten på grund af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.