Ød­ven­dig­vis er nok

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ska­der el­ler form­dyk. Men på trods af det kan man nå i mål al­li­ge­vel.

Jeg er sik­ker på, at ta­ler man med sport­s­chef Per Rud, vil han da po­in­te­re, at man fak­tisk har brugt man­ge spil­le­re af egen avl – og­så selv om det har væ­ret nødt­vung­ne æn­drin­ger - hvil­ket var en del af det op­rin­de­li­ge Thomas Frank- pro­jekt. Det er jo ud­tryk for, at man er lyk­ke­des med nog­le ting ad bag­vej­en, for det er i hø­je­re grad værd at dis­ku­te­re, om ind­købspo­li­tik­ken er den rig­ti­ge, når Da­ni­el Ag­ger re­elt kan spil­le så lidt, som til­fæl­det har væ­ret? Er El­man­der scou­tet or­dent­ligt?

Så min vur­de­ring er, at Thomas Frank er lyk­ke­des med at gå på kom­pro­mis med spil­lesti­len og ik­ke væ­re chef for et mæl­ket­ands- be­fængt mand­skab, men der­i­mod væ­re chef for top­stjer­ner. Spil­le­re, der pla­ce­rer sig sce­ne­vant i top­pen af hie­rar­ki­et uden nød­ven­dig­vis at le­ve­re sær­lig godt. Det kan gø­re det van­ske­ligt at få en kul­tur til at hæn­ge sam­men, når Jo­han El­man­der for­ven­ter – sam­men med pres­sen – at han spil­ler, når han er klar. Gør han ik­ke, er det straks et te­ma. Det er en ud­for­dring af ha­ve gam­le ele­fan­ter i en trup, for­di man na­tur­lig­vis er tvun­get til at for­hol­de sig til det. For det er sin sag at væl­ge en ung spil­ler, der må­ske le­ve­rer bed­re på træ­nings­ba­nen, frem for en etab­le­ret spil­ler, der er hen­tet til klub­ben un­der stor op­mærk­som­hed. HVOR­VIDT MAN I Brønd­by er til­freds med det ar­bej­de, Thomas Frank har le­ve­ret, når sæ­so­nen er over­stå­et – med tan­ke på po­int­gen­nem­snit og de in­ter­ne mål­sæt­nin­ger – tør jeg ik­ke spå om. Men jeg vil ger­ne slå fast, at Thomas Frank i min op­tik i dag er en bed­re træ­ner end før sin an­sæt­tel­se, hvad en­ten han bli­ver fun­det god nok el­ler ej.

Thomas Frank har ud­vik­let sig som træ­ner i sin tid i Brønd­by og har få­et fle­re ting til at vir­ke, selv­om for­ud­sæt­nin­ger­ne er ble­vet æn­dret i for­hold til det, der var lagt op til, da han blev hen­tet til klub­ben. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.