Ung­dom­me­ligt an­greb på Su­per­liga- me­dal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TA­LENT­MAS­SE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN Fo­to: Anders Kjær­bye

Da FC Nord­s­jæl­land i 2012 snød al­le og blev dansk me­ster, ske­te det eft er man­ge års op­byg­ning af et fast kon­cept og en må­l­ret­tet ta­len­t­ud­vik­ling.

Det sker næp­pe igen fo­re­lø­big, men al­li­ge­vel kan der ven­te spæn­den­de ti­der i det nord­s­jæl­land­ske.

1- 0- sej­ren over bund­prop­pen Sil­ke­borg var ik­ke ba­re et an­greb på bron­ze­me­dal­jer­ne, som Brønd­by, Ran­ders og Ho­bro bør ta­ge se­ri­øst. Det var sam­ti­dig end­nu en be­stå­et ek­sa­men for den ung­dom, der kan kom­me til at præ­ge FC Nord­s­jæl­land man­ge år frem.

» Jeg sy­nes, der er et lil­le gen­nem­brud i gang nu med man­ge, som og­så har spil­let ung­doms­fod­bold. Bå­de i trup­pen ge­ne­relt, men og­så blandt dem, der spil­ler, « si­ger Jan Laur­sen, der er an­svar­lig for den sport­s­li­ge sek­tor i FC Nord­s­jæl­land.

Ung målsco­rer

Me­get si­gen­de blev kam­pens en­li­ge scor­ing sat ind af den 20- åri­ge U20- lands­holds­spil­ler Emi­li­a­no Marcon­des ef­ter sam­ar­bej­de med 21- åri­ge David Karls­son og 23- åri­ge Ma­rio Ti­ci­novic. Målsco­re­ren er­klæ­rer sig nu klar til at gå ben­hårdt eft er bron­ze­me­dal­jer­ne, der gi­ver ad­gang til Eu­ro­pa. en scout til Farum i går eft er­mid­dag.

In­ve­ste­ring i frem­ti­den

For FC Nord­s­jæl­lands island­ske ch­eft ræ­ner, Ola­fur Kri­stjáns­son, er det af­gø­ren­de, at de un­ge spil­le­re, der i går og­så tal­te U21- lands­hold­spil­ler­ne David Jensen og Uff e Bech samt 23- åri­ge Gud­mun­dor Thora­rin­s­son fra Island, får spil­le­tid. Det er en in­ve­ste­ring i frem­ti­den, me­ner han, in­den han dog slår fast:

» Jeg eks­pe­ri­men­ter ik­ke me­re, end at vi sta­dig kan spil­le om de øverst mu­li­ge plad­ser. Eks­pe­ri­men­tet går ud på og­så

KAN FC NORD­S­JÆL­LAND GENOP­FIN­DE SIG SELV?

Iat ud­sty­re de un­ge med den nød­ven­di­ge ru­ti­ne og er­fa­ring « , si­ger Ola­fur Kri­stjáns­son, der sam­ti­dig kal­der det af­gø­ren­de, at de me­re ru­ti­ne­re­de spil­le­re træ­der i ka­rak­ter, når bron­ze­kam­pen sner­per til.

» De un­ge har jo ik­ke stå­et i en si­tu­a­tion før, hvor de spil­ler om no­get i Su­per­liga­en. Der er det vig­tigt, at Martin Vin­gaard, Pa­tri­ck Mti­liga, en Uff e Bech for den sags skyld, og Joshua Jo­hn gu­i­der dem i si­tu­a­tio­nen. Det hand­ler om at læ­re og læ­re fra sig. «

Næ­ste ek­sa­men for FCN er om en uge ude mod FCV .

de 13 år, FCN har ek­si­ste­ret, har klub­ben kun væ­ret rig­tigt in­ter­es­sant for den al­min­de­li­ge fod­bold­dan­sker i en el­ler to – mak­si­malt tre – sæ­so­ner. Det var, da Kasper Hjul­mand vi­de­re­ud­vik­le­de Mor­ten Wieg­hor­sts kon­cept, ren­dyr­ke­de tiki- ta­ka­en, vandt det dan­ske mester­skab og kom i Cham­pions Le­ague. Nu er Hjul­mand væk, det sam­me er Stok­holm, Oko­re, Bjel­land og Beck­mann, og Mti­liga er ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de stam­spil­ler fra mester­ska­bet i 2012. Til som­mer er he­le træ­ner­sta­ben ud­skift et, og til­ba­ge står en klub, hvis frem­me­ste ken­de­tegn er en kunst­græs­ba­ne. Be­va­res, sport­s­ligt går det ok, og man­ge vil­le væ­re gla­de for FCNs bund­ni­veau eft er så stor ud­skift ning. Men som brand er FCN i ti­den no­get af det mest grå, man kan fo­re­stil­le sig. Hvad er for­tæl­lin­gen om FCN li­ge nu? Hvor er ka­rak­ter­spil­ler­ne? Hvad stik­ker ud? Det kræ­ver en ind­sats at genop­fi nde FCN.

Målsco­rer Emi­li­a­no Marcon­des ( tv.) og Uf­fe Bech dan­ser en lil­le dans ef­ter må­let til 1- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.