Æld­ste slik­bu­tik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAS­SI­KER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Chan­ce­vur­de­ring:

Blandt for­års­klas­si­ker­ne er da­gens Liè­ge- Ba­stog­neLiè­ge som en gam­mel slik­bu­tik. Gam­mel, for­di det er det æld­ste af al­le for­års­monu­men­ter­ne med før­ste ud­ga­ve holdt i 1892. Og en slik­bu­tik, for­di du mø­der al­ver­dens far­ver, når du sku­er over li­sten af vin­de­re i årets sid­ste for­års­klas­si­ker – gan­ske som i en far­ve­strå­len­de suk­ker­bu­tik.

Si­den den bel­gi­ske do­mi­nans af lø­bet de­fi ni­tivt slut­te­de i 1978, har 14 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter vun­det det pre­sti­ge­fyld­te løb. Og selv­om de an­dre for­års­klas­si­ke­re og­så kan by­de på en far­ve­la­de af fl ag på vin­der­li­sten, er Liè­ge- Ba­stog­neLiè­ge al­li­ge­vel no­get sær­ligt i for­hold til de an­dre, da det vel nok ud­gør sæ­so­nens mest al­si­di­ge ud­for­dring, hvor fl ere ty­per ryt­te­re kan by­de sig til.

Bå­de bak­ke­spe­ci­a­li­ster­ne, de ud­hol­den­de bjer­gryt­te­re og de me­re eks­plo­si­ve kla­tre­re kan by­de sig til over den 253 ki­lo­me­ter lan­ge ru­te, som by­der på stig­ning eft er stig­ning.

Stor kon­trast

Det bed­ste be­vis på, at lø­bet fav­ner bredt, kan ses ved at kig­ge på de se­ne­ste vin­de­re. Kon­tra­sten bli­ver ty­de­lig, hvis man for ek­sem­pel kig­ger mel­lem den eks­plo­si­ve au­stra­li­er, Si­mon Ger­rans, som vandt sid­ste år, og den luxem­bourg­ske bjergs­li­der, An­dy Schleck, som vandt i 2009.

Lø­bet mar­ke­rer sam­ti­dig en over­gang i sæ­so­nen, hvor man

Chan­ce­vur­de­ring: går fra de man­ge klas­si­ske en­dagsløb til de sto­re eta­pe­løb. Det er med an­dre ord sid­ste chan­ce for de hold, der ik­ke har få­et det ud af for­års­sæ­so­nen, som mål­sæt­nin­ger­ne og for­vent­nin­ger­ne el­lers kræ­ver.

Og net­op dér er det op­lagt igen at hi­ve Tin­koff - Saxo- hol­det frem. Et hold, der øko­no­misk bur­de væ­re i top­pen, men som ba­re ik­ke har ramt ni­veau­et i for­å­ret, selv­om en ryt­ter som Pe­ter Sa­gan el­lers kun­ne ha­ve gjort sit.

Dan­ske­re i hjæl­perol­len

Tin­koff - Saxo sæt­ter de­res lid til Ro­man Kreuzi­ger i Liè­geBa­stog­ne- Liè­ge, mens dan­sker­ne Chris An­ker Sø­ren­sen og Mi­cha­el Val­gren får en hjæl­perol­le. Men hol­dets sport­s­di­rek­tør, Se­an Ya­tes, me­ner, at hol­det li­ge mang­ler det sid­ste for at kun­ne kon­kur­re­re med de bed­ste hold.

» For os hand­ler alt om Ro­man i for­hold til kap­ta­jn­rol­len, og så har vi et godt støt­te­hold til ham. Ro­man har ud­set Liè­ge ud af de tre Ar­den­n­er­klas­si­ke­re. Over­ord­net set som et hold li­ge nu, så mang­ler vi må­ske nog­le pro­cen­ter for at væ­re på ni­veau med de bed­ste hold. Men jeg tror på, at et top­re­sul­tat for Ro­man i Liè­ge er mu­ligt, « si­ger Se­an Ya­tes til Tin­koff - Saxos hjem­mesi­de.

Blandt lø­bets ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter fi nder man i ste­det den formstær­ke spa­ni­er, Alejan­dro Val­ver­de, og ik­ke mindst den pol­ske ver­dens­me­ster, Mi­chal Kwi­at­kowski. Net­op Val­ver­de er uden tvivl klar til de man­ge ki­lo­me­ter, eft er han for ny­lig vandt Flè­che Wal­lo­ne og fi k an­den­plad­sen i Am­stel Gold Ra­ce, hvor Kwi­at­kowski vandt.

TV2 kl 14.00

ani­er, som min­der me­get ver­de. Har væ­ret på po­di­et g på top­pen af det. Hans å en af de stej­le stig­nin­ger, ik­ke vil væ­re til ste­de. Team Gar­min Ud­råb­te Ar­den­ner- klas­si­ker­ne til at væ­re sit sto­re mål i for­å­ret. Han ud­gik af Flé­che Wal­lo­ne og blev num­mer 15 i Am­stel Gold Ra­ce, så Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge er sid­ste chan­ce. Team Asta­na Er ik­ke just en klas­si­ker­spe­ci­a­list, men hans tak­ti­ske ev­ner fejl­er ik­ke no­get, og ev­nen til at kla­tre har han be­vist fle­re gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.