HVAD NU KES­SLER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ANA­LY­SE Da­ni­el Re­mar da­lu@ bt. dk

Med nyhe­den om An­dre Wards en­gel­ske mod­stan­der i ju­ni ser Mikkel Kes­slers co­me­ba­ck som bok­ser nær­mest us­and­syn­ligt ud.

Den chan­ce, som el­lers kun­ne lok­ke Mikkel Kes­sler til at drop­pe sin selvvalg­te bok­se­pen­sion, ek­si­ste­rer nem­lig ik­ke me­re. Det stod klart, da ha­de­mod­stan­de­ren An­dre Ward tors­dag skrev un­der på at mø­de eng­læn­de­ren Paul Smith i Oakland 20. ju­ni.

Det var el­lers den kamp mod Ward, Mikkel Kes­slers ty­ske pro­mo­tor, Kal­le Sau­er­land, hav­de hå­bet at la­ve til dan­ske­ren. Ty­ske­ren var i for­hand­lin­ger med An­dre Wards folk. De skul­le og­så ha­ve væ­ret kon­kre­te, men no­get gik galt. Sva­ret svæ­ver sta­dig. BT har trods gen­ta­gen­de for­søg ik­ke kun­net få svar på, hvor­for An­dre Ward valg­te Kes­sler fra, og hvad Kal­le Sau­er­land nu vil gø­re.

Hos Kal­le Sau­er­lands me­di­e­part­ner, MTG, sen­des al­le spørgs­mål om for­hand­lin­ger­ne om Mikkel Kes­slers co­me­ba­ck til­ba­ge til ty­ske­ren. Og hos Mikkel Kes­sler for­tæl­ler hans ma­na­ger, at de al­drig modt­og et til­bud fra pro­mo­to­ren.

Som det ser ud nu, er der ik­ke fle­re op­lag­te ar­gu­men­ter til­ba­ge at hæn­ge hå­bet om at se Mikkel Kes­sler til­ba­ge i rin­gen op på i den nær­me­ste frem­tid. Må­ske no­gen­sin­de .

BT ser på ar­gu­men­ter­ne for, at Mikkel Kes­sler er helt fær­dig med pro­fes­sio­nel boks­ning.

Kun to mu­lig­he­der

Mikkel Kes­sler mang­ler ef­ter 49 kam­pe mo­ti­va­tio­nen. Ik­ke til at bok­se, men til alt, hvad der føl­ger med af træ­nings­lej­re og hård spar­ring. Han gi­der hel­ler ik­ke læn­ge­re den ob­liga­to­ri­ske op­varm­nings­kamp, der er af­fy­rings­ram­pen før et ti­tel­for­svar. Kun to kam­pe kun­ne mo­ti­ve­re Mikkel Kes­sler. Det var mod en­ten An­dre Ward el­ler Carl Froch. Beg­ge vil umid­del­bart no­get helt an­det end dan­ske­ren, som ik­ke har an­det end sig selv og si­ne flot­te me­rit­ter at lok­ke med.

Mikkel Kes­slers pro­mo­tor, Kal­le Sau­er­land, for­søg­te at pu­ste nyt liv i Mikkel Kes­slers bok­se­kar­ri­e­re ved at for­hand­le om en re­van­che­kamp mod An­dre Ward. Her skul­le Mikkel Kes­sler væ­re An­dre Wards op­varm­nings- mod­stan­der ef­ter ame­ri­ka­ne­rens kamp­pau­se på me­re end to år.

Det var for­ment­lig det tungt­ve­jen­de ar­gu­ment for ame­ri­ka­ne­ren i for­hold til at mø­de Mikkel Kes­sler. En mod­stan­der, han med over­ve­jen­de sik­ker­hed vil­le vin­de over i sin egen op­tik. I ste­det faldt val­get på bri­ten Paul Smith. En langt sva­ge­re mod­stan­der end Mikkel Kes­sler - og­så ude af kamp­form. Paul Smith er et navn i bri­tisk boks­ning, og han har se­ne­st tabt to VM- kam­pe til pen­sions­mod­ne Art­hur Abra­ham.

Iføl­ge Kal­le Sau­er­land var det me­nin­gen, at Kes­sler skul­le bok­se mod An­dre Ward i Par­ken i Kø­ben­havn. Men når An­dre Ward kom­mer sej­r­rigt ud af kam­pen mod Paul Smith, er det me­re end tvivl­s­omt, om han gi­der en ny kamp mod Mikkel Kes­sler. Dan­ske­ren har ik­ke en VMti­tel at lok­ke med, og så har An­dre Ward in­gen grund til at bru­ge tid på at bok­se om æren i Dan­mark.

Ward har spildt to år på si­de­linj­en og er ble­vet 31 år. Ef­ter op­varm­nings­kam­pen 20. ju­ni skal der sto­re bæl­ter og mil­li­o­ner på bor­det. Pen­ge og mod­stan­de­re med VM- tit­ler er der langt fle­re af i USA.

Wem­bley el­ler i Ve­gas

An­dre Wards valg at drop­pe for­hand­lin­ger­ne med Kal­le Sau­er­land sen­der ty­ske­ren vi­de­re til Carl Froch. Bri­ten har lo­vet Kes­sler en tred­je kamp, men det løf­te ser han ud til at ha­ve glemt alt om. Carl Fro­chs kar­ri­e­re er én - må­ske to - kam­pe fra at væ­re slut.

En ska­de spo­le­re­de bri­tens gyld­ne kamp i Las Ve­gas, og drøm­men om ca­si­no- by­en le­ver fort­sat i ham. Carl Froch har den se­ne­ste tid op­t­rå­dt i re­a­li­ty- tv, og nu skal han og ko­nen væ­re for­æl­dre for tred­je gang. En stor­kamp mod An­dre Ward på Wem­bley el­ler i Ve­gas kun­ne bli­ve hans af­sked med bok­sespor­ten.

Er der så ik­ke an­dre mod­stan­de­re til Kes­sler?

Næp­pe. Mikkel Kes­sler har få­et kam­pe mod go­de bok­se­re stil­let i ud­sigt af Kal­le Sau­er­land. Men in­gen af dem har væ­ret i den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te som An­dre Ward og Carl Froch. Det er sam­ti­dig tvivl­s­omt, om an­dre su­per­mel­lemvæg­te­re vil­le kun­ne ge­ne­re­re al­le de mil­li­o­ner, som og­så skul­le væ­re med til at mo­ti­ve­re Mikkel Kes­sler.

Hav­de den dan­ske bok­ser sta­dig haft ly­sten, kun­ne en vej til­ba­ge til en stor­kamp væ­re gå­et gen­nem en ti­telkamp mod Art­hur Abra­ham. Her vil­le Mikkel Kes­sler kun­ne ta­ge en VM- ti­tel og et pænt mil­li­onbe­løb. Men den kamp har Kes­sler selv skud helt ned.

Liv­li­nen

Selv­føl­ge­lig er der en bag­dør, som kan spar­kes ind og genop­li­ve Mikkel Kes­slers kar­ri­e­re. Alt kan ske i pro­fes­sio­nel boks­ning - hvem glem­mer Bri­an Ni­el­sens co­me­ba­ck mod Evan­der Ho­ly­fi­eld? Mikkel Kes­sler vil trods si­ne man­ge ska­van­ker med ryg og hæn­der al­tid væ­re i god fy­sisk form.

Men med­min­dre Kal­le Sau­er­land plud­se­lig la­ver mirak­ler og præ­sen­te­rer en stor­kamp og en sul­ten Mikkel Kes­sler, må det væ­re de­fi­ni­tivt slut for en af Dan­marks bed­ste bok­se­re no­gen­sin­de. Mikkel Kes­sler ( øverst) hav­de hå­bet på en stor­kamp mod en­ten Carl Froch ( ne­derst tv.) el­ler An­dre Ward ( ne­derst th.). Men in­gen af de to sy­nes at ha­ve lyst til at bok­se mod The Viking War­ri­or. Fo­to: Nils Meilvang, Action Ima­ges

SØN­DAG 26. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.