FOR­NEM SKALP

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er fi­na­le­klar i Stutt­g­art ef­ter so­lid sejr over ver­dens num­mer tre, Si­mo­na Ha­lep

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FI­NA­LE­KLAR Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ser vir­ke­lig ud til at ha­ve fun­det stor­for­men frem til grus­ba­ne­sæ­so­nen. I går slog hun ver­dens­rangs­li­stens num­mer tre, ru­mæ­ne­ren Si­mo­na Ha­lep, 7- 5, 5- 7, 6- 2.

Sej­ren over den an­den­se­e­de­de ru­mæ­ner var Woz­ni­a­ck­is fo­re­lø­big bed­ste skalp i den­ne sæ­son.

Der­med er dan­ske­ren klar til fi­na­len ved WTA- tur­ne­rin­gen Pors­che Ten­nis Grand Prix i Stutt­g­art, hvor hun mø­der num­mer 14 i ver­den, ty­ske An­ge­lique Ker­ber.

Sej­ren kom i hus ef­ter en ner­vepi­r­ren­de tæt kamp mod en hårdt kæm­pen­de Si­mo­na Ha­lep, og Woz­ni­a­cki måt­te ud i fi­re mat­ch­bol­de i tred­je sæt, før sej­ren var en kends­ger­ning.

» Fy­sisk hav­de jeg det fint til sidst. Jeg sy­nes, at det var en su­per kamp. Ved de før­ste mat­ch­bol­de var jeg må­ske lidt for pas­siv, « vur­de­re­de dan­ske­ren ef­ter sin sejr iføl­ge det ty­ske nyheds­bu­reau, SID.

Dan­ske­ren har en gang tid­li­ge­re væ­ret i fi­na­len i Stutt­g­art, men til­ba­ge i 2011 blev hun slå­et af hjem­me­ba­ne­hå­bet Julia Gör­ges. Det er før­ste gang si­den 2011, at Woz­ni­a­cki er i fi­na­len i en tur­ne­ring på grus på det her ni­veau. Hvis hun vin­der fi­na­len, ven­ter der en præ­mie­check på 100.000 eu­ro el­ler knap 750.000 dan­ske kro­ner.

Woz­ni­a­cki vo­ve­de sig of­te frem på ba­nen, og­så selv om det fle­re gan­ge blev straf­fet af Ha­lep. Un­der­vejs slog dan­ske­ren 30 vin­de­re mod Ha­leps 41. Til gen­gæld be­gik Woz­ni­a­cki kun 26 upro­vo­ke­re­de fejl mod 47 i ru­mæ­ne­rens sta­ti­stik.

Ha­lep var an­gi­ve­ligt pla­get af en ska­de i lå­ret, men det var svært at se på den hårdt figh­ten­de ru­mæ­ner.

De to spil­le­re hav­de tid­li­ge­re mødt hin­an­den tre gan­ge, og kun i den før­ste du­el til­ba­ge i 2012 hav­de Woz­ni­a­cki truk­ket sig sej­r­rigt ud af kam­pen in­den i går.

Be­slut­som Woz­ni­a­cki

Men det var fra start ty­de­ligt, at Woz­ni­a­cki hav­de pla­ner om at æn­dre på den sta­ti­stik. Dan­ske­ren spil­le­de med sik­ker­hed og selv­til­lid, men hun måt­te al­li­ge­vel kæm­pe hårdt for at hol­de sin serv, mens Ha­lep kom no­get nem­me­re til si­ne po­int i ser­ve­par­ti­er­ne. Men beg­ge spil­ler­ne for­sva­re­de de­res serv, li­ge ind­til Woz­ni­a­cki brød ved stil­lin­gen 6- 5 og der­med vandt sæt­tet 7- 5.

An­det sæt kom Ha­lep fly­ven­de ud til og sik­re­de sig en 4- 1 fø­ring, in­den dan­ske­ren kom i gang. Men Woz­ni­a­cki kæm­pe­de sig ti­ba­ge og kom op på 4- 4. Al­li­ge­vel var det Ha­lep, som tog fat igen, brød Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og kør­te sæt­tet hjem 7- 5.

Men i tred­je sæt kom der en­de­lig hul­ler i ru­mæ­ne­rens pan­ser. Midt­vejs i sæt­tet be­gynd­te hen­des spil omsi­der at fal­de fra hin­an­den, og så spur­te­de den tid­li­ge­re ver­den­set­ter el­lers fra sin mod­stan­der. Woz­ni­a­cki kom på 5- 1 og hav­de tre mat­ch­bol­de i eget ser­ve­par­ti, in­den Ha­lep brød hen­de og kom på 2- 5. Men Woz­ni­a­cki holdt ho­ve­d­et koldt, brød til­ba­ge og sik­re­de sig sej­ren ef­ter næ­ste tre ti­mers ten­nis på me­get højt ni­veau.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var stærkt spil­len­de, da hun ef­ter knap tre ti­mers in­tens ten­nis be­sej­re­de Si­mo­na Ha­lep i Stutt­g­art.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.