Ale­xan­dra blev hyl­det

Men hun hav­de in­gen kom­men­ta­rer til, at fi re ud af fem me­ner, at hun skal ha­ve fra­ta­get si­ne år­pen­ge på 2,3 mio. kr.

BT - - NYHEDERF - Mor­ten Vestergaard Han­sen morh@ ber­ling­s­ke. dk

GRE­VIN­DE

I aft es dan­ne­de Nør­re­bro Te­a­ter i Kø­ben­havn ram­men om gal­la­fo­re­stil­lin­gen ’ Kun­sten sti­ger’, hvor man i showet kun­ne op­le­ve sto­re dan­ske sku­e­spil­le­re som Bo­dil Jør­gen­sen, Thu­re Lind­hardt og Ni­co­las Bro.

De stil­le­de al­le op i den go­de sags tje­ne­ste, for he­le over­skud­det fra showet gik til Par­kin­son­for­e­nin­gen.

Ud over sel­ve showet var gal­la­en og­så en hyl­dest til gre­vin­de Ale­xan­dra af Fre­dens­borg, der i år fejrer 20 års ju­bilæum som pro­tek­tor for Par­kin­son­for­e­nin­gen.

Fra sce­nen sat­te hun gang i showet med en ta­le, hvor hun blandt an­det tal­te om sin stolt­hed over at ha­ve væ­ret pro­tek­tor for Par­kin­son­for­e­nin­gen i 20 år.

» Det er dej­ligt, når man sæt­ter fo­kus på no­get i 20 år, at kun­ne se, at folk bak­ker op om em­net. Par­kin­son er en syg­dom, hvor­på det er vig­tigt at sæt­te fo­kus, « sag­de gre­vin­de Ale­xan­dra til BT, og i sam­me om­bæ­ring ro­ste hun showet og de sku­e­spil­le­re, der stil­le­de gra­tis op søn­dag aft en.

BT skrev tid­li­ge­re i år om kon­ge­hu­sets an­ven­del­se af den år­li­ge apa­na­ge, som i år lø­ber op i 105,8 mio. kr. – be­talt af skat­tey­der­ne. Af den pul­je hæ­ver Gre­vin­de Ale­xan­dra 2,3 mio. kr. år­ligt, selv­om hun ik­ke læn­ge­re of­fi ci­elt er en del af kon­ge­hu­set.

Vend­te sig om og gik

En un­der­sø­gel­se, som TNS Gallup la­ve­de for BT tid­li­ge­re i den­ne må­ned, vi­ste, at he­le 80 pct. af dan­sker­ne me­ner, at gre­vin­de Ale­xan­dra skal ha­ve fra­ta­get si­ne år­pen­ge – en­ten med det sam­me el­ler over en år­ræk­ke.

Man­ge dan­ske­re har den op­fat­tel­se, at du ar­bej­der for Gre­vin­dens år­pen­ge har få­et for­ny­et ak­tu­a­li­tet, for­di kri­tik­ken af den ti år gam­le be­slut­ning er ta­get til. Især det for­hold, at Ale­xan­dra, eft er hun ind­gik et æg­te­skab med Martin Jør­gen­sen, ik­ke er en del af kon­ge­hu­set læn­ge­re, og der­for har hun hel­ler ik­ke no­gen of­fi ci­el­le plig­ter, som i sin tid el­lers var det po­li­ti­ske ho­ve­d­ar­gu­ment, har vakt kri­tik blandt dan­sker­ne.

Der­til er Ale­xan­dra si­den og­så be­gyndt at tje­ne si­ne eg­ne pen­ge via en be­sty­rel­ses­plads i et stort me­di­ci­nal­fi rma i Schweiz.

En me­nings­må­ling, som TNS Gallup tid­li­ge­re har la­vet for BT, vi­ser, at næ­sten 80 pct. af dan­sker­ne men­te, at år­pen­ge­ne skul­le fj er­nes fra den tid­li­ge­re så po­pu­læ­re prin­ses­se. lidt, men i aft en bli­ver du hyl­det for et godt styk­ke ar­bej­de. Har dan­sker­ne en for­kert op­fat­tel­se af dig?

» Tak, « var gre­vin­dens ene­ste svar , hvor­eft er hun vend­te sig om og gik.

Til­ba­ge i 2007, da Ale­xan­dra blev gre­vin­de, valg­te hun at drop­pe ot­te pro­tek­tio­ner ud af 24. Og sid­ste år drop­pe­de DRs pi­ge­kor sam­ar­bej­det med Ale­xan­dra eft er 19 år, så hun i dag har langt fær­re pro­tek­tio­ner, end da hun i 2005 fi k be­vil­get år­pen­ge­ne.

Gre­vin­de Ale­xan­dra blev i af­tes hyl­det for sit 20 års ju­bilæum som pro­tek­tor for Par­kin­son­for­e­nin­gen. Men hun vil­le ik­ke sva­re på BTs kri­ti­ske spørgs­mål. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.