Thor­ning har fy­ret 14.000

BT - - DEBAT - OF­FENT­LIGT AN­SAT­TE Øko­no­mi- og kom­mu­nal­ord­fø­rer ( V)

Jacob Jensen

FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey på­står igen, at Ven­stres ud­gift sstop vil be­ty­de, at man har 20 mia. kr. min­dre til vel­færd, end hvis man øger de off ent­li­ge ud­gift er med 0,6 pro­cent, som re­ge­rin­gen lover. Det vil­le klæ­de FTF- for­man­den, hvis hun dog re­fe­re­re­de fi nans­mi­ni­ste­ren kor­rekt. Det frem­går så­le­des af re­ge­rin­gens se­ne­ste kon­ver­genspro­gram, at det ik­ke er 20, men 15 mia. kr., som ud­gør for­skel­len.

FTF- for­man­den fort­sæt­ter med at på­stå, at Ven­stres ud­gift sstop vil be­ty­de fær­re off ent­ligt an­sat­te. Må­ske Sor­gen­frey skul­le be­gyn­de med at ret­te hen­ven­del­se til den nu­væ­ren­de re­ge­ring og be­de om en for­kla­ring på, hvor­for der i dag er om­kring 14.000 fær­re fuld­tids­stil­lin­ger i den off ent­li­ge sek­tor, end da Thor­ning over­tog le­del­sen af Dan­mark. Og hvor­dan den ud­vik­ling fl ug­ter med de gyld­ne løft er, som Thor­ning gav dan­sker­ne in­den val­get i 2011?

Det er nem­lig for­kert, som Sor­gen­frey el­lers på­står, at fal­det i an­tal­let af off ent­ligt an­sat­te skyl­des, at kom­mu­ner­ne, af frygt for øko­no­mi­ske sank­tio­ner, ik­ke bru­ger de­res ful­de bud­get. Selv hvis kom­mu­ner­ne hav­de brugt hver én kro­ne, som re­ge­rin­gen har gi­vet dem i øko­no­misk ram­me, så vil­le kom­mu­ner­ne ha­ve fær­re pen­ge til rå­dig­hed i dag end i 2011. Re­ge­rin­gen har ud­sat kom­mu­ner­ne for mi­nus­vækst – og det slår nu igen­nem på an­tal­let af off ent­ligt an­sat­te i bør­ne­ha­ver, fol­ke­sko­len, æl­dreplej­en m. v. I øv­rigt er de øko­no­mi­ske sank­tio­ner over for kom­mu­ner­ne, der blev ind­ført sam­men med bud­get­loven, ik­ke ind­ført af Ven­stre, men af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og re­ge­rin­gen. Så hel­ler ik­ke her har Sor­gen­frey fak­ta på plads.

Hvor­for er det så svært at for­stå for Sor­gen­frey, at hvis man i dag har 100 kr. og i mor­gen og­så har 100 kr., så er det mu­ligt at ha­ve det sam­me an­tal an­sat­te i den off ent­li­ge sek­tor?

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.