DFs dy­re hold­nin­ger

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti har i åre­vis kørt på fri­bil­let po­li­tisk og hø­stet væl­ge­re på at love guld og grøn­ne sko­ve. Uden at ke­re sig en døjt om at frem­læg­ge en re­a­li­stisk plan for fi nan­si­e­rin­gen af par­tiets man­ge for­slag. Så­dan ly­der an­kla­gen fra skat­te­o­rd­fø­rer i S Jesper Pe­ter­sen. LI­STEN OVER DF- FOR­SLAG er lang: Så­som at folk på eft er­løn ik­ke skal straff es øko­no­misk for at ha­ve ind­komst el­ler op­spa­ring. Pris 6,5 mia. kr. Dan­ske bil­af­gift er skal sæn­kes til ve­st­eu­ro­pæ­isk ni­veau. Pris: 10,9 mia. kr. In tet loft over, hvad man som stu­de­ren­de må tje­ne ved si­den af sin SU. Pris: 967 mio. kr. JESPER PE­TER­SEN HAR få­et Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et til at reg­ne på DFs for­slag. Alt i alt op­gjort til 90 mia. kro­ner. An­led­nin­gen - ud­over det fo­re­stå­en­de valg - er, at Pe­ter Skaarup i en po­rtræt­bog sid­ste år fo­re­slog at ud­ste­de en ga­ran­ti for føl­gen­de tænk­te ek­sem­pel: en bu­tiks­an­sat med to børn skal ha­ve 5.000 kr. ek­stra om må­ne­den eft er skat i for­hold til, hvad man kan mod­ta­ge på kon­tant­hjælp. Et for­slag der iføl­ge Jesper Pe­ter­sen vil ko­ste statskas­sen 53 mia. kr. PE­TER SKAARUP FOR­SVA­RER sig med, at DF al­drig frem­sæt­ter for­slag i Fol­ke­tin­get, uden at de er fi nan­si­e­ret. Hvad DF gør, er, iføl­ge Skaarup, blot at frem­kom­me med en ræk­ke ’ hold­nings­til­ken­de­gi­vel­ser’. Og kri­tik­ken fra S klin­ger al­de­les hult, me­ner Skaarup, da S har et an­strengt for­hold til or­det løft ebrud. DET KAN DF- PO­LI­TI­KE­REN ha­ve ret i. Når man bor i et glas­hus, skal man ik­ke ka­ste med sten. Når det er sagt, så er DFs li­ste over ’ hold­nings- til­ken­de­gi­vel­ser’ me­get kon­kret. Og er ud­tryk for me­get sto­re po­li­ti­ske arm­be­væ­gel­ser, der igen og igen un­der­stre­ger DFs ud­for­dring: Par­ti­et er så stort, at det er på ti­de at ta­ge an­svar. Til­bud­det er der, hvis blå blok vin­der val­get. Tør DF slå til?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.