BI­LENS BED­STE VEN PÅ BOR­GEN ’’

Par­ti­er­ne har valgt må­l­grup­per før val­get. Li­be­ral Al­li­an­ce har genop­fun­det en gam­mel klas­si­ker

BT - - DEBAT -

Sto­re par­ti­er fo­ku­se­rer oft e på sto­re må­l­grup­pe i de­res kampag­ne­ar­bej­de. Det kan væ­re alt fra off ent­ligt an­sat­te, over pen­sio­ni­ster til bør­ne­fa­mi­li­er. Men nog­le gan­ge be­hø­ver man ik­ke at op­fi nde den dy­be tal­ler­ken, man kan ba­re fi nde en gam­mel klas­si­ker frem. Det har Li­be­ral Al­li­an­ce gjort med må­l­grup­pen: Bil­e­jer­ne. IFØL­GE DAN­MARKS STA­TI­STIK er an­tal­let af per­son­bi­ler ved års­skif­tet 2014- 2015 nå­et op på 2.330.000. Man må for­mode, at man­ge af dem er lyd­hø­re over­for po­li­ti­ske til­tag, der be­rø­rer en så cen­tral del af de­res hver­dags­liv. I fe­bru­ar for­tal­te Jyl­lands- Po­sten om en FDM- un­der­sø­gel­se blandt 27.000 bil­e­je­re, at bil­ty­pen af­slø­rer folks kryds ved fol­ke­tings­valg: ’ BMW- eje­re sæt­ter ty­pisk de­res kryds til høj­re for mid­ten, mens Ci­troën- kørere ger­ne stem­mer rødt’. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er Ven­stre det stør­ste og SF det mind­ste par­ti hos bil­e­jer­ne. FLE­RE PAR­TI­ER VIL i dag hæv­de at va­re­ta­ge bil­e­jer­nes in­ter­es­ser. De Kon­ser­va­ti­ve vil f. eks. ger­ne er­stat­te re­gi­stre­rings­af­gift en med af­gift ba­se­ret på bi­lens mil­jø­be­last­ning og slid på ve­je­ne. Ven­stre kal­der re­ge- rin­gens pla­ner om at hen­te knap en mil­li­ard via fl ere fartbøder for ’ skat på bi­ler’ . Re­ge­rin­gen ar­bej­der for en grøn re­form af af­gift en, men hos Li­be­ral Al­li­an­ce vil man af­skaff e re­gi­stre­rings­af­gift en helt og ik­ke er­stat­te den med no­get som helst. Jeg faldt f. eks. over den­ne op­da­te­ring på Fa­ce­book fra par­tiets skat­te­o­rd­fø­rer Ole Birk Ole­sen i den for­gang­ne uge: ’ De Kon­ser­va­ti­ve fo­re­slår i da­gens Ber­ling­s­ke, at vi skal ind­fø­re en ny vej­af­gift i Dan­mark. Dansk Fol­ke­par­ti er enig. Ven­stre er ul­den. I Li­be­ral Al­li­an­ce er vi imod!’ Par­ti­et for­søm­mer in­gen chan­ce for at mar­ke­re sig på bi­len­tu­si­a­ster­nes si­de. I DAN­MARK HAR vi nog­le af ver­dens hø­je­ste for­bru­ger­pri­ser på bi­ler, men er sam­ti­dig blandt de lan­de, hvor pro­du­cen­ter­ne tje­ner mindst på at sæl­ge en bil. Det hand­ler dels om hen­syn til mil­jø og kli­ma, men og­så om, at bil- af­gift er­ne har nå­et et ni­veau, hvor par­ti­er vil­le pri­o­ri­te­re an­dre ting, hvis de kun­ne fi nde så man­ge pen­ge, som det kræ­ver at æn­dre. Men den op­fat­tel­se har LA æn­dret.

Eft er val­get i 2011 gjor­de LA det til par­tiets po­li­tik at af­skaff e re­gi­stre­rings­af­gift en og fi k Skat­te­mi­ni­ste­ri­et til at be­reg­ne, hvad det vil­le ko­ste. Sta­ten hen­ter 14,5 mia. kr. om året på re­gi­stre­rings­af­gift en og vil ta­be ind­tæg­ter for 7 mia. kr. ved at af­skaff e den, vi­ste be­reg­nin­ger­ne. Det var langt bil­li­ge­re, end hvad re­ge­rin­gen tid­li­ge­re hav­de sagt.

Det vak­te og­så Ven­stres in­ter­es­se. I april 2014 sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til Po­li­ti­ken: ’ Alt­så hvis vi er i stand til at sæt­te af­gift er­ne ned – og man gør det på den rig­ti­ge må­de – så kan statskas­sen få det sam­me, og dan­sker­ne kan få en ny­e­re vogn­park. Alt­så: Hal­lo, hal­lo, det er da ba­re med at kom­me i gang’. FLE­RE STE­DER I er­hvervs­li­vet me­ner man, at bil­af­gift er­ne er for­æl­de­de og mod­ar­bej­der må­let om grøn­ne­re og me­re sik­re bi­ler. Men po­li­tisk har der hidtil ik­ke væ­ret vil­je til for al­vor at se på sa­gen. Det hø­rer da og­så med til hi­sto­ri­en, at de gan­ge, po­li­ti­ker­ne har vars­let, at man vil se på den slags, så er bilsal­get gå­et i stå, for­di folk vil­le ven­te at se aft alen først. SPØRGS­MÅ­LET ER, OM en even­tu­el kom­men­de blå re­ge­ring vil ta­ge sa­gen op. En ting er sik­kert. Li­be­ral Al­li­an­ce slip­per ik­ke den­ne må­l­grup­pe. Den vok­ser år for år. Og i sto­re de­le af Dan­mark er det sta­dig så­dan, at bus­ser er no­get, der er for­be­holdt sko­lebørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.