Sy­nes du, at der bli­ver brugt for man­ge mil­li­ar­der på jy­ske mo­tor­ve­je?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.27 FLYT TIL JYL­LAND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.38 SPIL­DER PEN­GE I KBH På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.52 STOR AF­STAND I JYL­LAND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.43

Ja,

der er stør­re be­hov for tra­fi kin­ve­ste­rin­ger an­dre ste­der

Nej,

tom­me jy­ske mo­tor­ve­je er en skrø­ne

8.408 stem­mer på bt. dk

TAG BUS­SEN PÅ SJÆL­LAND

Kir­sten Vit­trup Sø­ren­sen

Hvad med kun at til­la­de én bil per hus­stand på Sjæl­land? Med al­le de off ent­li­ge trans­port­mid­ler der­ov­re kan den ene bru­ge dem og den an­den ta­ge bi­len. Jeg ved, det er pro­vo­ke­ren­de, men vi skal og­så frem her­ov­re i Jyl­land.

Hel­le Za­cho

Træt af tom­me jy­ske mo­tor­ve­je. Træt af kø. Træt af tra­fi kstøj. Så fl yt je­res sto­re fi rma­er til Jyl­land. Vi har det he­le.

Erik Juel Raun

Jeg er træt af, at al­le pen­ge spil­des i Kø­ben­havn på Me­tro, MGP og alt mu­ligt gø­gl, når det nød­ven­di­ge tred­je spor over Fyn stop­pes, selv­om det er ved­ta­get .

Ken­net Fischer Föh

Mor­ten Bødsko­vs ud­sagn er et ud­tryk for mang­len­de for­stå­el­se for in­fra­struk­tu­ren i Jyl­land. Få men­ne­sker med sto­re af­stan­de. Af hen­syn til ar­bejds­mar­ke­dets be­hov for ar­bejds­kraft , er mo­bi­li­tet nød­ven­digt. Den kan ik­ke op­nås ved jer­n­ba­ne og bus­ser. Det kan man i tæt­be­fol­ke­de om­rå­der som Kø­ben­havn. Der­for skal vi ha­ve man­ge mo­tor­ve­je. Han skul­le hel­le­re kri­ti­se­re Fe­mern Bælt for­bin­del­sen, som kun er til gavn for sven­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.