PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

BJAR­NE STE­ENS­BECK Der er en fru­stra­tion over de ek­si­ste­ren­de gam­le par­ti­er. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis det po­li­ti­ske ind­hold i de nye be­væ­gel­ser, man hæft er sig ved, men det er me­re util­freds­he­den ved det gam­le. Man vil no­get an­det og no­get nyt. Tid­li­ge­re kald­te man sig en be­væ­gel­se el­ler or­ga­ni­sa­tion, men når man bli­ver et par­ti, så kom­mer det ind på den de­mo­kra­ti­ske sce­ne, så hø­rer folk eft er. Duk­ke­par­ti­et og Na­tio­nal­par­ti­et har få­et ufor­holds­vis me­get ta­le­tid, ale­ne for­di det er par­ti­er.

De pla­ce­rer sig i hvert fald til høj­re for Dansk Fol­ke­par­ti. Det er en lil­le må­l­grup­pe, og par­ti­et har lang vej, hvis de skal nå at sam­le un­der­skrift er ind, in­den val­get kom­mer se­ne­st til sep­tem­ber. Det bli­ver me­get svært for dem at nå.

Po­li­tisk ana­ly­ti­ker, DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.