STRANDVEJSKRIG

Kon­kur­ren­ter kan skim­te den po­pu­læ­re mæg­ler

BT - - NF ER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk kaak@ bt. dk Jan Fog blev 66 år.

EF­TER JAN FOG

Kaa­re Kron­berg Den enes død, den an­dens brød. Så­dan ly­der det gam­le ord­s­prog, der med liebha­ver­mæg­ler Jan Fogs plud­se­li­ge død kan bli­ve til vir­ke­lig­hed i det eks­klu­si­ve om­rå­de nord for Kø­ben­havn. Her kan den kend­te ejen­doms­mæg­lers kol­le­ger og kon­kur­ren­ter nem­lig nu skim­te det guld, som Jan Fog har sid­det på. Strand­vejskri­gen kan så­le­des bry­de ud.

For med Jan Fogs død åb­ner der sig fle­re mu­lig­he­der for om­rå­dets øv­ri­ge liebha­ver­mæg­le­re, der sæl­ger nog­le af Dan­marks dy­re­ste prag­te­jen­dom­me.

Hen­rik Mühl­dor­ff, der tid­li­ge­re har væ­ret en af Jan Fogs kon­kur­ren­ter, og som via si­ne man­ge år som liebha­ver­mæg­ler har ind­sigt i bran­chen, vur­de­rer, at mæg­ler­ne nord for Kø­ben­havn i dis­se da­ge tæn­ker på og over­ve­jer, hvor­dan ver­den kom­mer til at se ud ef­ter Jan Fogs død.

» Jeg ved ik­ke, hvad der sker med ejendommene, der er til salg, men det er helt sik­kert, at der er mæg­le­re, som ger­ne vil ha­ve fin­gre i dem. Der er man­ge pen­ge at hen­te på at sæl­ge så­dan nog­le ejendomme, « si­ger han.

Ejen­doms­mæg­ler­bran­chen er kendt for bl. a. at væ­re de spid­se al­bu­ers holdeplads. Det har Hel­le Sko­v­by, ejen­doms­mæg­ler med spe­ci­a­le i pre­sti­ge­bo­li­ger med ha­vud­sigt nord for Kø­ben­havn, og som står bag nog­le af Dan­marks dy­re­ste salg, selv op­le­vet. Det fik hen­de i sin tid til net­op at spør­ge Jan Fog til rå­ds.

» Jeg fik en­gang en spids al­bue, hvor­ef­ter jeg rin­ge­de og spurg­te Jan til rå­ds. Han for­tal­te, at han og­så hav­de få­et en spids al­bue, og ef­ter­føl­gen­de var vi tre mæg­le­re, der la­ve­de en ind­byr­des af­ta­le om, at vi al­drig ta­ler grimt om hin­an­den, « si­ger Hel­le Sko­v­by til BT.

Gang i mar­ke­det

Det kom­mer ik­ke bag på Hel­le Sko­v­by, hvis ejen­doms­mæg­le­re al­le­re­de nu ak­tivt for­sø­ger at kon­tak­te Jan Fogs kun­der:

» Nej, det gør det ik­ke. Bran­chen er ik­ke helt, som den skal væ­re. Bran­chen er hård, og det er en bran­che, hvor ik­ke al­le al­tid op­fø­rer sig or­dent­ligt. «

Hen­rik Mühl­dor­ff vur­de­rer, at gen­nem­snits­salæ­ret på de eks­klu­si­ve og luk­suri­ø­se ejendomme lig­ger på et par hund­re­de tu­sin­de kro­ner. Iføl­ge Jan Fogs hjem­mesi­de har fir­ma­et i dis­se da­ge 33 ejendomme og én grund til salg.

» Der kan tje­nes man­ge pen­ge på at sæl­ge dem, og ef­ter nog­le hår­de år er der ved at kom­me gang i mar­ke­det igen. Det be­ty­der og­så no­get, « si­ger han.

Tors­dag i sid­ste uge tab­te Jan Fog kam­pen mod kræf­ten. Kl. 17.30 sov den po­pu­læ­re mæg­ler ind på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, og han ef­ter­lod sig sin hu­stru Char­lot­te Juul og en for­ret­ning, som kun få ved, hvad der skal ske med. pris. Han var tro­vær­dig. An­dre sæt­ter en for høj pris ba­re for at få bo­li­gen ind. Det gjor­de Jan ik­ke, « si­ger Hen­rik Mühl­dor­ff, der i dag dri­ver en min­dre mæg­ler­for­ret­ning fra det cen­tra­le Kø­ben­havn.

BT har talt med fle­re liebha­ver- mæg­le­re nord for Kø­ben­havn. Få øn­sker at si­ge no­get om, hvad frem­ti­den vil brin­ge. Og in­gen si­ger højt, at de tæn­ker på Jan Fogs po­r­te­føl­je. Bran­chen er ik­ke stør­re, end at al­le ken­der al­le. Der­for - og ik­ke mindst af respekt for Jan Fog, hans for­ret­ning og de ef­ter­lad­te - for­hol­der mæg­ler­ne sig så godt som tav­se, når ta­len fal­der på, hvad Jan Fogs døds­fald kom­mer til at be­ty­de for om­sæt­nin­gen.

Kun­der­ne er vel­kom­ne

MAN­DAG 27. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.