’’

BT - - NF ER - Hel­le Sko­v­by, ejen­doms­mæg­ler

Bran­chen er hård, og det er en bran­che, hvor ik­ke al­le al­tid op­fø­rer sig or­dent­ligt

Jan Fog, der fejre­de sin 66 års fød­sels­dag i ja­nu­ar, var i mæg­ler­kred­se kendt og respek­te­ret, som en af bran­chens dyg­tig­ste. I of­fent­lig­he­den blev han for al­vor kendt, da han i 2006 be­gynd­te at op­træ­de i TV2pro­gram­met Liebha­ver­ne, hvor tv- hold fulg­te hans ar­bej­de, og hvor han al­tid op­t­rå­d­te ven­ligt og ik­ke lag­de skjul på, at han selv hav­de man­ge pen­ge.

Den kend­te­ste mæg­ler

Jan Fog hav­de via sit sto­re net­værk, so m han op­byg­ge­de over en lang år­ræk­ke, sin sta­tus som den vel nok mest kend­te liebha­ver­mæg­ler i Dan­mark og meds­i­ne me­di­e­op­træ­den­der et for­spring, når kun­der­ne skul­le fin­de og væl­ge en mæg­ler.

Ef­ter hans plud­se­li­ge død har liebha­ver­mæg­ler­ne en tung kon­kur­rent min­dre, og det vil få be­tyd­ning for dem, der har etab­le­ret sig ef­ter, at Jan Fog i åre­vis hav­de sid­det ale­ne på en stor del af liebha­ver­mar­ke­det nord for Kø­ben­havn, ly­der vur­de­rin­gen fra Hen­rik Mühl­dor­ff:

» Selv­føl­ge­lig får det her be­tyd­ning. Det gi­ver me­re plads til de an­dre, « si­ger han og til­fø­jer:

Kun­ne no­get sær­ligt

» Jan kun­ne no­get sær­ligt, han var dyg­tig og var ik­ke som an­dre mæg­le­re. Han var af den gam­le sko­le og lo­ve­de ik­ke for me­get. Når han kom ud på en vur­de­ring, sat­te han den rig­ti­ge Kri­sti­an Lützau, der fra Strand­vej­en i Klam­pen­borg, nord for Kø­ben­havn, sæl­ger liebha­ve­re­jen­dom­me, har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med Jan Fog. Han op­ly­ser, at han ik­ke har no­gen pla­ner om ak­tivt at for­sø­ge at få fin­gre i de ejendomme, som Jan Fog fik til salg.

» Jeg har ik­ke tænkt mig at kon­tak­te sæl­ger­ne. Jeg går ud fra, at de selv fin­der ud af, hvad der skal ske. Men hvis de men­ne­sker, som har de hu­se til salg, øn­sker at be­nyt­te mig som mæg­ler, så er de me­get vel­kom­ne til at kon­tak­te mig, « si­ger Kri­sti­an Lützau. Hvad be­ty­der det for frem­ti­den, at Jan Fog ik­ke er her læn­ge­re?

» Han var en me­get stor per­son­lig­hed og hav­de sin del af mar­ke­det. Og selv­føl­ge­lig vil man kun­ne mær­ke, at han ik­ke er her læn­ge­re, « si­ger Kri­sti­an Lützau.

Hel­le Sko­v­by si­ger, at hun al­drig kun­ne drøm­me om at op­sø­ge Jan Fogs kun­der.

» Jeg har ik­ke ta­get kon­takt til no­gen af hans kun­der, og jeg kun­ne al­drig drøm­me om at gø­re det. Jeg har selv få­et en hen­ven­del­se fra en af Jan Fogs kun­der, som for­tal­te, at de nu stod uden ejen­doms­mæg­ler, og om jeg vil­le kom­me. I før­ste om­gang er jeg dog nødt til at sæt­te mig ind i, hvad reg­ler­ne er i for­hold til for­mid­lings­af­ta­ler ved døds­fald, og så ved jeg hel­ler ik­ke, om Jan Fogs for­ret­ning li­ge kø­rer vi­de­re. «

Er der no­gen uskrev­ne reg­ler i bran­chen om, at man ik­ke rin­ger til hin­an­dens kun­der i en så­dan si­tu­a­tion, som vi er vid­ne til?

» Den ene­ste uskrev­ne re­gel er ens egen moral. Som jeg læ­ser og for­står det, er hans ko­ne ar­ving, og så gæl­der sæl­ger­nes for­mid­lings­af­ta­ler vel sta­dig­væk med Jan Fogs kon­tor. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.