Kon­kur­ren­ter har frit slag

BT - - NYHEDER - Fo­to: Claus Bech.

REG­LER

Der er ik­ke no­get, der for­hin­drer Jan Fogs kon­kur­ren­ter i at for­sø­ge at ero­bre kun­der­ne, som har sat ejendomme til salg hos den af­dø­de mæg­ler. Det op­ly­ser for­man­den for Dansk Ejen­doms­mæg­ler­for­e­ning, Tor­ben Strøm.

Der er frit slag for al­le mæg­le­re? » Ja, man må kon­tak­te hin­an­dens kun­der i hen­hold til de gæl­den­de reg­ler i mar­keds­fø­rings­lo­ven, « si­ger han. Og­så selv om der lig­ger en un­der­skre­vet for­mid­lings­af­ta­le? » Ja, « si­ger Tor­ben Strøm, som for­kla­rer, at det af for­mid­lings­af­ta­len - kon­trak­ten mel­lem kun­den og mæg­le­ren - frem­går, hvor­når en kun­de kan kom­me ud af af­ta­len, og hvad det even­tu­elt ko­ster. En for­mid­lings­af­ta­le kan des­u­den in­de­hol­de for­hold, som mæg­le­ren og kun­den via for­hand­ling er ble­vet eni­ge om. Iføl­ge hjem­mesi­den var Jan Fog den ene­ste mæg­ler i fir­ma­et. Hvad be­ty­der det? » Reg­ler­ne fra 1. ja­nu­ar i år er så­le­des, at der skal væ­re en an­svar­lig mæg­ler på den en­kel­te sag. I til­fæl­det, hvor en mæg­ler af­går ved dø­den, skal virk­som­he­den ha­ve en for­nuf­tig og ri­me­lig tid til at fin­de en ny an­svar­lig mæg­ler, « si­ger Tor­ben Strøm, der me­ner, at ‘ en an­svar­lig mæg­ler’ godt kan væ­re den ad­vo­kat, der ta­ger sig af en even­tu­el bo­be­hand­ling. ufjo

En­gelsk ræk­ke­hus på Vi­tus Be­rings Al­le i Klam­pen­borg. Pris: 14,9 mio. kr.

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Hvid­pud­set vil­la i Ta­ar­bæk, di­rek­te til Øre­sund. Pris: 14,9 mio. kr.

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.