15- ÅRIG STAK STO­RE­BROR IHJEL

Psy­ko­log om sø­sken­de­d­rab: For­æl­dre står i livslang kri­se

BT - - NF ER - Jep­pe Hel­kov jhe@ bt

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

En sand tra­ge­die ud­spil­le­de sig nat­ten til i går i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter. Her be­gik en pi­ge på 15 år drab, da hun stak sin sto­re­bror ihjel med en kniv.

Med et langt, hvidt ho­spi­talstæp­pe svøbt om de smal­le skul­dre og blå over­træks­po­ser om fød­der­ne blev den sig­te­de i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg. Med i ret­ten var en ræk­ke ty­de­ligt be­rør­te på­rø­ren­de, der så til, mens sig­tel­sen blev læst op.

Iføl­ge an­kla­ge­ren stak den sig­te­de sin bror i hal­sen med en kniv kl. 02.09 på hjem­me­adres­sen. Po­li­ti­et an­kom og an­holdt pi­gen kort tid ef­ter.

Un­der rets­mø­det sad den un­ge pi­ge og stir­re­de li­ge frem, mens hun klart og ty­de­ligt sva­re­de på dom­me­rens ind­le­den­de spørgs­mål. Før dø­re­ne blev be­gæ­ret luk­ket på grund af pi­gens al­der, er­klæ­re­de hun sig via sin for­sva­rer skyl­dig i sig­tel­sen på mand­drab.

Sa­gen er opkla­ret

Hos Kø­ben­havns Po­li­ti an­ser man sa­gen som en ’ fa­mi­lie­tra­ge­die’.

» Vi be­trag­ter det som en fa­mi­lie­tra­ge­die, og vi be­trag­ter sa­gen som opkla­ret, « sag­de vi­ce­in­spek­tør i af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet Jens Møller før søn­da­gens grund­lovs­for­hør.

Ret­ten be­slut­te­de sam­ti­dig at ned­læg­ge nav­ne­for­bud i sa­gen. bror brin­ger for­æl­dre­ne ud i en livslang kri­se:

» De står for­an en svær tid, hvor de blandt an­det vil spør­ge sig selv, om de kun­ne ha­ve gjort no­get for at und­gå dra­bet, og om de har no­gen skyld med men­talt. For­æl­dre­ne får brug for støt­te og pro­fes­sio­nel hjælp, og de vil som stan­dard bli­ve til­budt et an­tal psy­ko­log­s­am­ta­ler, « si­ger han.

Han for­kla­rer, at dra­bet fuld­stæn­dig har re­vet for­æl­dre­ne ud af de­res hver­dag:

Mord er ta­bu

» Det er hjer­teskæ­ren­de og ut­ro­lig svært for for­æl­dre­ne. De har på en må­de mi­stet beg­ge børn. Den ene er død, og den an­den er morderen, hvil­ket højst sand­syn­ligt be­ty­der, at de ik­ke kom­mer til at se me­get til hen­de i lang tid. «

Om­gi­vel­ser­ne vil ef­ter mor­det ha­ve svært ved at for­stå for­æl­dre­ne og dat­te­ren, og nog­le vil træk­ke sig, me­ner Ri­chard Troels Lionheart. Han på­pe­ger, at for­æl­dre­ne har brug for for­stå­el­se:

» Mord er ta­bu. Man må iføl­ge man­ge i sam­fun­det ik­ke ha­ve med­fø­lel­se med en mor­der, og folk træ­der au­to­ma­tisk et skridt til­ba­ge, hvis de hø­rer om én, der er mor­der. Til trods for at morderen af søn­nen er de­res egen dat­ter, vil det væ­re en na­tur­lig re­ak­tion for dem som for­æl­dre at kom­me dat­te­ren i mø­de og prø­ve at for­stå hen­de. Men sel­ve mor­det og tan­ker­ne om det vil al­tid lig­ge og ul­me, « si­ger han.

Den 15- åri­ge pi­ge er nu va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat, hvil­ket vil si­ge, at hun er over­gi­vet til en in­sti­tu­tion for un­ge, hvor hun vil gen­nem­gå en men­ta­lun­der­sø­gel­se.

Det var i det­te kvar­ter i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter, at en 15- årig pi­ge nat­ten til i går dræb­te sin sto­re­bror. Pi­gen er nu va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat, hvil­ket vil si­ge, at hun be­fin­der sig på en in­sti­tu­tion for un­ge. Fo­to: Jakob Dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.