Slut med Ha­der­s­le­ben

BT - - NF ER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AUF WIEDERSEHEN

Det blev et kort eks­pe­ri­ment. Det før­ste tospro­ge­de by­skilt i Søn­derjyl­land fik kun en god uge, før det nat­ten til søn­dag blev re­vet op med ro­de af ukend­te ger­nings­mænd.

Og skil­tet kom­mer ik­ke op at stå igen. Ha­der­s­levs borg­me­ster H. P. Geil ( V) for­tæl­ler til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at han ik­ke har tænkt sig at sæt­te skil­tet op, blot for at det skal bli­ve fjer­net i nat­tens mulm og mør­ke end­nu en gang.

» Vi kun­ne sæt­te det op og hen­te det i na­bo­ens ha­ve en an­den gang. Men jeg vil ik­ke væ­re kendt som borg­me­ste- ren, der bru­ger skat­tey­der­nes pen­ge på at sæt­te skil­te op igen og igen, « si­ger han.

» Vi har få­et en hen­ven­del­se fra Mu­se­um Søn­derjyl­land, der ger­ne vil ha­ve skil­tet til de­res ud­stil­ling om græn­selan­det. De tro­e­de, vi hav­de fle­re, men vi har kun det ene, og det får de nu. Det kan væ­re med til at for­tæl­le hi­sto­ri­en om for­hol­det mel­lem dansk og tysk på vo­res egn, « si­ger H. P. Geil.

Kri­tik for tospro­ge­de skil­te

Det er net­op det for­hold, der har ud­løst sto­re pro­te­ster blandt bor­ger­ne i Ha­der­s­lev og he­le Søn­derjyl­land, ef­ter borg­meste­ren be­slut­te­de, at by­en skul­le ha­ve et skilt med Ha­der­s­lev - Ha­der­s­le­ben.

En hef­tig de­bat er blus­set op i lo­ka­le og lands­dæk­ken­de me­di­er samt ik­ke mindst på so­ci­a­le me­di­er. Fle­re af H. P. Geils borg­mester­kol­le­ger har på det skar­pe­ste af­vist en­hver tan­ke om tospro­ge­de skil­te, som det ken­des syd for græn­sen.

Ha­der­s­lev- borg­meste­ren er skuf­fet og over­ra­sket over de skar­pe re­ak­tio­ner, men han for­try­der ik­ke sit eks­pe­ri­ment, som han kal­der det.

Borg­meste­ren vil ik­ke af­vi­se, at Ha­der­s­le­ben vil kom­me på by­skil­te­ne en­gang i frem­ti­den.

Det ty­ske min­dre­tal i Søn­derjyl­land be­står af om­kring 15.000 per­so­ner. I Ha­der­s­lev har min­dre­tal­let en sko­le med knap 200 ele­ver, en bør­ne­ha­ve og en ræk­ke idrætsog kul­tur­for­e­nin­ger.

Ha­der­s­lev fik som den før­ste dan­ske by et by­skilt på tysk. Det er al­min­de­ligt i Nordtys­kland med tospro­ge­de skil­te, men skil­tet i Ha­der­s­le­ben holdt kun en uge. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.