Fle­re dan­ske­re får su­get fedt

BT - - NF ER -

OPE­RA­TIO­NER

Al­drig har så man­ge dan­ske­re få­et fo­re­ta­ge en fedtsug­ning for at kom­me af med det sid­ste uøn­ske­de fedt.

På ti år er an­tal­let af fedtsug­nin­ger på land­s­plan næ­sten syv­doblet. I 2004 blev der fo­re­ta­get 324 fedtsug­nin­ger, og i 2014 lå det tal på 2.262, vi­ser nye tal Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

P r i v at ho­spit a l e t Ale­ris- Ham­let er et af ste­der, man mær­ker dan­sker­nes øge­de in­ter­es­se for fedtsug­ning. Sid­ste år var Fle­re dan­ske­re end no­gen­sin­de før, får fo­re­ta­get en fedtsug­ning.

Fo­to: Jep­pe Carl­sen der 18 pro­cent fle­re pa­tien­ter end året før, der fik fjer­net fed­tet.

» Ty­pisk er det yn­gre kvin­der, der kom­mer in­den som­mer­sæ­so­nen, for­di de vil ha­ve fjer­net en del­le, så de fø­ler sig klar til at vi­se sig i biki­ni, « si­ger pri­vat­ho­spi­ta­lets chef­kirurg Bo Jøns­son.

Han un­der­stre­ger, at en fedtsug­ning ik­ke skal ses som en slan­ke­kur.

Iføl­ge fed­me­eks­pert og over­læ­ge på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal Ole Lan­der Svend­sen er en fedtsug­ning lang fra en op­ti­mal løs­ning, hvis man øn­sker at få fjer­net det uøn­sket fedt på ek­sem­pel­vis bal­der og lår. På læn­ge­re sigt kan ind­gre­bet få kon­se­kven­ser for hel­bre­det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.