Dan­ske ebo­la- læ­ger og sy­geple­jer­sker er til­ba­ge

BT - - NF ER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HJEMVENDT

En hold­le­der, fem læ­ger, 14 sy­geple­jer­sker og tre bio­a­na­ly­ti­ke­re lan­de­de i går i Dan­mark, ef­ter de si­den 10. marts har væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Si­er­ra Leo­ne, hvor de har bi­stå­et i kam­pen mod ebo­la.

Det op­ly­ser For­svars­mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se, hvor for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S) sam­ti­dig tak­ker for ind­sat­sen:

’ Det er et stort og vig­tigt ar­bej­de, som hold tre ( de hjemvend­te, red.) har bi­dra­get med der­ne­de til stor gavn for de men­ne­sker, der fort­sat bli­ver ramt af den fryg­te­li­ge syg­dom’.

Et fjer­de hold har al­le­re­de ta­get over ef­ter hold 3 og vil ha­ve ba­se i Si­er­ra Leo­ne frem til ju­ni, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt var i ja­nu­ar på be­søg hos de da­væ­ren­de dan­ske ebo­la- be­kæm­pe­re i Si­er­ra Leo­ne. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.