Slås for at komm

Lør­da­gens vold­som­me jord­s­kælv har ef­ter­ladt lan­det

BT - - NF ER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk mje@ spor­ten. dk

NE­PAL

Mi­cha­el Jensen Lør­dag for­mid­dag ram­te det vær­ste jord­s­kælv i 81 år Ne­pal. To døgn og op mod 20 ef­ter­skælv se­ne­re er tu­sin­der dø­de i et land præ­get af ka­os og slå­skam­pe.

Som om det ik­ke var nok, at det fat­ti­ge land i det syd­li­ge Asi­en skul­le pul­ve­ri­se­res af et jord­s­kælv, der må­l­te 7,9 på ri­ch­ter­ska­la­en, så ram­te et ef­ter­skælv på 6,8 Ne­pal i går. Ef­ter­skæl­vet fik iføl­ge Reu­ters byg­nin­ger til at ryste helt fra ho­ved­sta­den Kat­h­man­du til Del­hi i det nor­døst­li­ge In­di­en.

BT hav­de i går li­ge lagt på ef­ter at ha­ve talt med Jens Aa­ge Møller, der er i Kat­h­man­du i for­bin­del­se med sit ar­bej­de for fir­ma­et LogPo­int, hvor­ef­ter han få mi­nut­ter se­ne­re skrev til­ba­ge, at Ne­pal li­ge var ble­vet ramt af end­nu et stort jord­s­kælv:

Me­re end 2200 dø­de

» Det var nok en smu­le min­dre, men det føl­tes næ­sten li­ge så vildt, « for­tal­te han.

Ne­pals myn­dig­he­der kun­ne ef­ter­føl­gen­de læg­ge over 4000 sår­e­de og end­nu fle­re døds­fald til det dy­stre an­tal om­kom­ne, der i går pas­se­re­de 2200. Søn­da­gen igen­nem var lan­det fort­sat præ­get af ka­os. Den for­skræk­ke­de be­folk­ning fyld­te ga­der­ne, og red­nings­fol­ke­ne kæm­pe­de med at fin­de over­le­ven­de i mur­brok­ker­ne. Sær­ligt Kat­h­man­du var i går præ­get af des­pe­ra­te slå­skam­pe mel­lem men­ne­sker, der i ren pa­nik for­søg­te at kom­me på et fly ud af lan­det. Det ske­te ved lan­dets in­ter­na­tio­na­le luft­havn, Tri­bh­u­van, der er luk­ket for kom­merci­el flyv­ning.

Lavi­ner

Ne­pals myn­dig­he­der sig­na­le­rer fort­sat, at dødstal­let vil sti­ge i de kom­men­de da­ge, li­ge­som na­bo­lan­de­ne In­di­en, Ti­bet og Paki­stan an­gi­ve­ligt har mi­stet 61 stats­bor­ge­re, ly­der fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger. Asi­en In­ve­st­ment Bank 3 mil­li­o­ner, og blandt an­det Ja­pan Ki­na og Paki­stan har sendt red­nings­folk til det hær­ge­de land.

Øde­lag­te ho­spi­ta­ler

Lør­da­gens jord­s­kælv hav­de epi­cen­ter blot 80 ki­lo­me­ter fra Ne­pals ho­ved­stad Kat­h­man­du, og LA ti­mes tal­te i går med en sy­geple­jer­ske i by­en. Hun be­skri­ver iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die si­tu­a­tio­nen som ’ pa­nisk’ og by­en som ’ øde­lagt’:

» Et par af de sto­re ho­spi­ta­ler er øde­lag­te. Et af dem til­ser pa­tien­ter uden­for på den an­den si­de af ga­den. By­ens ho­ved­ho­spi­tal fun­ge­rer end­nu. Al­le nye byg­nin­ger er o. k., og der er taxa­er på ga­den, « Fran­ce Howland til LA Ti­mes.

Der­med ser det vær­re ud for den sto­re, fat­ti­ge del af be­folk­nin­gen, der bor i hu­se, der ik­ke er sik­ret mod jord­s­kælv. Me­re end 30 pro­cent af lan­dets 28,6 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re le­ver iføl­ge Fol­kekir­kens Nød­hjælp un­der fat­tig­doms­græn­sen .

MAN­DAG 27. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.