Mang­ler liv­s­tegn fra 66 dan­ske­re

BT - - NF ER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen

EF­TER­SØG­NING

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

De dan­ske myn­dig­he­der ar­bej­der på høj­tryk for at få kon­takt til de dan­ske­re, der op­holdt sig i Ne­pal, da jord­s­kæl­vet ram­te.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ser, at man helt præ­cist mang­ler at hø­re fra 66 dan­ske­re, men cen­ter­chef Ole Eg­berg Mik­kel­sen si­ger til tv2. dk, at man af er­fa­ring ved, at det kan skyl­des ska­det in­fra- struk­tur, her­un­der at mo­bil­net­tet er brudt sam­men.

Blandt de sav­ne­de er en 34- årig dansk kvin­de og et dansk æg­te­par.

Æg­te­man­dens sø­ster be­kræf­ter over for Me­troxpress, at par­ret be­fin­der sig i det jord­s­kælvs­hær­ge­de om­rå­de. De har ik­ke gi­vet liv­s­tegn fra sig ef­ter skæl­vet, der må­l­te 7,9 på ri­ch­ter­ska­la­en og er det kraf­tig­ste i 81 år.

Vil­le på van­dre­tur

» De for­tal­te til de­res to børn for et par da­ge si­den, at de vil­le ta­ge på van­dre­tur med en gu­i­de i et øde om­rå­de, og at der ik­ke vil­le væ­re mo­bil­dæk­ning. Der­for hå­ber vi på, at det er der­for, vi ik­ke har hørt fra dem, « si­ger søste­ren i går til Me­troxpress.

Avi­sen har væ­ret i kon­takt med æg­te­par­rets og den 34- åri­ge kvin­des fa­mi­li­er, men hol­der dem ano­ny­me af hen­syn til de­res nær­me­ste.

» De­res børn er me­get nervø­se li­ge nu, så for de­res skyld må I me­get ger­ne hol­de dem ano­ny­me, « si­ger den for­s­vund­ne æg­te­mands sø­ster til Me­troxpress.

BT har væ­ret i kon­takt med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce, der ik­ke kan be­kræf­te, at de tre dan­ske­re er sav­ne­de i Ne­pal. De hen­vi­ser til de­res tavs­heds­pligt.

» Vi har om­kring 130 nav­ne på vo­res li­ste over dan­ske­re, der be­fin­der sig i Ne­pal, som vi ik­ke har haft kon­takt til, « si­ger Ole Eg­berg Mik­kel­sen, chef hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce.

I man­ge til­fæl­de har mi­ni­ste­ri­et ik­ke kun­net få fat på dan­sker­ne, for­di de for­ment­lig op­hol­der sig i om­rå­der uden mo­bil­dæk­ning.

» Vi ar­bej­der med at få kon­takt, « til­fø­jer Ole Eg­berg Mik­kel­sen, der sam­ti­dig for­tæl­ler, at det fak­ti­ske an­tal dan­ske­re i Ne­pal godt kan væ­re hø­je­re end 130, da det ik­ke er al­le, der re­gi­stre­rer de­res op­hold.

In­de­re kæm­pe­de for­an Ne­pal’s Tri­bh­u­van luft­havn for at kom­me ud af Ne­pal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.