’’

BT - - NF ER - Ja­mes Ja­ck­son, sei­s­mo­log fra uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge

Ver­dens hø­je­ste bjerg, Mo­unt Eve­res, t blev ramt af ad­skil­li­ge lavi­ner - bå­de lør­dag og ef­ter gårs­da­gens ef­ter­skælv - og iføl­ge LA Ti­mes er 217 per­so­ner sta­dig sav­net på bjer­get, der er et af ver­dens mest po­pu­læ­re om­rå­der for bjerg­be­sti­ge­re. Ind­til vi­de­re har skæl­vet kræ­vet 17 men­ne­ske­liv ved Mo­unt Eve­rest,

Det ame­ri­kan­ske me­die skrev i går, at ad­skil­li­ge lan­de har valgt at sen­de støt­te til den træng­te na­tion. USA med en mil­li­on dol­lar. Au­stra­li­en har sendt 5 mil­li­o­ner dol­lars,

For­ud­så jord­s­kælv

For blot en uge si­den var 50 jord­s­kælv­s­eks­per­ter sam­let i Kat­h­man­du for at dis­ku­te­re, hvor­dan lan­det bedst kun­ne for­be­re­de sig på det, som de al­le for­ven­te­de vil­le ske: Et stort og altø­de­læg­gen­de jord­s­kælv.

» Det var som et ma­re­ridt, vi ven­te­de på skul­le bli­ve vir­ke­lig­hed, « si­ger sei­s­mo­log Ja­mes Ja­ck­son, fra uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge til nyheds­bu­reau­et AP.

» Bå­de fy­sisk og geografisk ske­te der nøj­ag­tigt det, vi tro­e­de. «

Det var som et ma­re­ridt, vi ven­te­de på skul­le bli­ve vir­ke­lig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.