Goog­le- top­chef blandt jord­s­kælvsof­re: Om­kom­met på Mo­unt Eve­rest

BT - - NYHEDER - Dan Fre­din­burg. Fo­to: In­s­ta­gram Mi­cha­el Jensen mje@ spor­ten. dk

MO­UNT EVE­REST

Me­re end 2.200 men­ne­sker mel­des dræbt ef­ter lør­da­gens kraf­ti­ge og øde­læg­gen­de jord­s­kælv i Ne­pal, og blandt dem en af Goog­les top­che­fer Dan Fre­din­burg.

Det skri­ver hans lil­le­sø­ster, Me­gan, på Fre­din­burgs egen In­s­ta­gram­kon­to.

’ Det er med stor sorg, at jeg kan in­for­me­re al­le jer, som el­ske­de ham, at Dan un­der jord­s­kæl­vet tid­li­ge­re i dag fik sto­re ho­ved­ska­der og dø­de. Han var og er alt for os,’ skri­ver hun.

Dan Fre­din­burg hav­de hos Goog­le an­sva­ret for pri­vat­livs- sik­ker­he­den i sels­ska­bets hem­me­li­ge ud­vik­lings­af­de­ling, Goog­le X, og han er et af an­gi­ve­ligt 18 men­ne­sker, der iføl­ge The Gu­ar­di­an er om­kom­met på ver­dens hø­je­ste bjerg, Mo­unt Eve­rest.

Her­fra hav­de han, som kald­te sig selv for even­ty­rer, gen­nem de se­ne­ste uger delt bil­le­der af si­ne op­le­vel­ser med si­ne føl­ge­re, som der var man­ge af. Selv­om han var Goog­le- chef, så var han og­så et kendt an­sigt på de rø­de lø­be­re, da han i en pe­ri­o­de var kæ­re­ste med Hol­lywood­sku­e­spil­le­rin­den Sop­hia Bush.

Og­så hun er helt knust, hvil­ket hun på sin In­s­ta­gram- pro­fil lod omver­de­nen vi­de.

’ Der er ik­ke ord, der helt dæk­ker det. I dag har jeg for­søgt at sam­le stum­per­ne af mit hjer­te, der er knæk­ket i så ut­ro­lig små styk­ker. Jeg fin­der nok al­drig dem al­le sam­men igen. I dag mi­ste­de jeg og så man­ge an­dre en fan­ta­stisk ven.’

Red­nings­folk på vej ud for at fin­de le­ven­de og dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.