Lover mil­li­o­ner til trængt po­li­ti Blå blok er pa­rat til at åb­ne pen­ge­kas­sen, så læn­ge det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab tæ­rer på res­sour­cer­ne

BT - - NF ER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen og Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

REG­NING

Me­re end to må­ne­der ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn står de po­li­ti­ske stri­dig­he­der om po­li­tiets res­sour­cer fort­sat i lys lue.

Et stort po­li­tisk fler­tal gav for ny­lig po­li­ti­et 150 mil­li­o­ner til at op­ret­hol­de det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab ef­ter an­gre­bet i fe­bru­ar, men nu er­klæ­rer tre par­ti­er i blå blok sig pa­ra­te til at sky­de end­nu fle­re mil- li­o­ner ef­ter de træng­te po­li­tik­red­se.

Især et pro­blem på Sjæl­land

Det er iføl­ge Ber­ling­s­ke sær­ligt på Sjæl­land, at man li­der, og en ræk­ke lo­ka­le po­li­tik­reds­for­mænd ef­ter­ly­ser res­sour­cer, der kan dæk­ke for det mand­skab, man har af­gi­vet til ho­ved­sta­dens ter­r­or­be­red­skab. Det nødråb får en kvik re­spons fra De Kon­ser­va­ti­ve, hvor fi­nansord­fø­rer Mi­ke Le­g­arth mel­der sig pa­rat med 500 mio. kr. ek­stra.

» Den check er vi klar til at ud­skri­ve i dag, « si­ger fi­nans- ord­fø­re­ren til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Bå­de Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti stem­te for at gi­ve de 150 mio. kr. ek­stra til po­li­ti­et. Men sig­na­tu­ren på den af­ta­le­tekst blev sat vel vi­den­de, at mid­ler­ne ik­ke vil­le slå til, er­ken­der Pe­ter Skaarup, retsord­fø­rer hos Dansk Fol­ke­par­ti.

Det bedst op­nå­e­li­ge

» Det var det bedst op­nå­e­li­ge i si­tu­a­tio­nen. Vi vil­le ik­ke ri­si­ke­re at stå i en si­tu­a­tion, hvor re­ge­rin­gen kun­ne kri­ti­se­re os for ik­ke at vil­le gi­ve fle­re res- sour­cer til po­li­ti­et. Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at vi syn­tes, der var res­sour­cer nok, « si­ger Pe­ter Skaarup i dag.

Hos Ven­stre er retsord­fø­rer Kar­sten Lauritzen mod­sat De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke me­get for at sæt­te et kon­kret tal på, hvor me­get man vil til­fø­re po­li­ti­et.

» Det er svært at gø­re reg­nin­gen op her og nu, men vi er vil­li­ge til at se på, hvad be­ho­vet er. Vi har he­le ti­den sagt, at de 150 mil­li­o­ner ik­ke er nok, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.