DFs DY­RE LØF­TER

Skat­te­mi­ni­ste­ren be­skyl­der Dansk Fol­ke­par­ti for dan­marks­re­kord i for­slag til mil­li­ards­kat­te­let­tel­ser. Reg­nin­gen lø­ber op i 90 mia. kr.

BT - - NF ER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

HØJ PRIS

Svim­len­de 90 mil­li­ar­der kr. El­ler næ­sten tre sto­re­bælts­bro­er.

Så høj er pri­sen for Dansk Fol­ke­par­tis for­slag til øge­de fradrag og let­tel­ser i skat­ter og af­gif­ter si­den sid­ste fol­ke­tings­valg. Det frem­går af en ræk­ke be­reg­nin­ger, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har sam­let fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt Mi­ni­ste­ri­et for By, Bo­lig og Land­di­strik­ter.

På bag­grund af de nye be­reg­nin­ger me­ner skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S), at Dansk Fol­ke­par­ti ta­ger dan­marks­re­kor­den i flest for­slag til mil­li­ards­kat­te­let­tel­ser.

Slå­et på mål­stre­gen

» Jeg har bidt mær­ke i, at de bor­ger­li­ge par­ti­er for ti­den har ka­stet sig ud i en ’ hvem kan love flest skat­te­let­tel­ser- kon­kur­ren­ce’. Men jeg hav­de al­li­ge­vel ik­ke set det kom­me, at Dansk Fol­ke­par­ti vel nær­mest ta­ger dan­marks­re­kor­den i flest for­slag til mil­li­ards­kat­te­let­tel­ser. Li­be­ral Al­li­an­ce må fø­le sig slå­et på mål­stre­gen, « si­ger mi­ni­ste­ren til BT.

I de­cem­ber op­rem­se­de BT i alt 17 for­slag fra Dansk Fol­ke­par­ti, der sam­let gav skat­te­let­tel­ser for 36 mia. kr. Be­lø­bet for­dob­les nu, for­di Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et ef­ter øn­ske fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes skat­te­o­rd­fø­rer Jesper Pe­ter­sen har reg­net på et kon­kret for­slag, som Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup om­ta­ler i in­ter­view­bo­gen fra sid­ste år ’ Pe­ter Skaarup – et bi­o­gra­fisk po­rtræt’.

Her for­kla­rer Skaarup, at en bu­tiks­an­sat med to børn får en ge­vinst på 2.425 kr. om må­ne­den ef­ter skat ved at ta­ge et job i for­hold til at væ­re på kon­tant­hjælp: » Er det nok, kun­ne man spør­ge sig selv om. Man kun­ne og­så omvendt spør­ge: Hvor stor skal for­skel­len egent­lig væ­re? Her er mit ud­spil: Man skal ha­ve 5.000 kr. ek­stra om må­ne­den ef­ter skat ved at ta­ge et job. Den ga­ran­ti skal vi gi­ve: 5.000 kr. ek­stra om må­ne­den ef­ter skat ved at ta­ge et job! Så me­get me­re skal man ha­ve for at stå op og smø­re mad­pak­ke og ta­ge to­get og væ­re på ar­bej­de he­le da­gen, « ly­der det fra Pe­ter Skaarup i bo­gen.

Iføl­ge be­reg­nin­ger­ne fra Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et kom­mer det til at ko­ste statskas­sen 53 mia. kr. i tabt prove­nu ved at hæ­ve be­skæf­ti­gel­ses­fradra­get, så for­skel­len mel­lem at ar­bej­de og væ­re på kon­tant­hjælp bli­ver på 5.000 kr. om må­ne­den.

In­gen skat på smartp­ho­nes

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har li­ge­le­des få­et un­der­søgt kon­se­kven­ser­ne ved to for­slag fra Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær om hen­holds­vis at an­nul­le­re op­hæ­vel­sen af for­mu­eskat­ten og fjer­ne skat­ten på smartp­ho­nes, hvil­ket iføl­ge Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vil ko­ste sta­ten til­sam­men 545 mio. kr. i mi­ste­de ind­tæg­ter.

Ben­ny En­gel­bre­cht un­drer sig sam­ti­dig over, at Dansk Fol­ke­par­ti går til valg på, at den of­fent­li­ge sek­tor skal vok­se med 0,8 pro­cent om året ind til 2020.

Pen­ge­træ i bag­ha­ven?

» Dansk Fol­ke­par­ti er jo ik­ke li­ge­frem bleg for at fo­re­slå den ene mil­li­ard ef­ter den an­den på al­le mu­li­ge vel­færds­om­rå­der.

Men det er mig ufor­stå­e­ligt, hvor­dan Dansk Fol­ke­par­ti på den ene si­de kan kræ­ve end­nu fle­re pen­ge til of­fent­lig vel­færd end re­ge­rin­gen og på den an­den si­de sam­ti­dig fo­re­slår mas­si­ve skat­te­let­tel­ser til om­kring 90 mia. kr., « si­ger skat­te­mi­ni­ste­ren, der un­drer sig over, om Thu­le­sen Da­hl har et pen­ge­træ i bag­ha­ven.

» Jeg in­drøm­mer, at den slags mil­li­ar­der da kun­ne væ­re ra­re at ha­ve, og hvis Thu­le­sen Da­hl har et pen­ge­træ i bag­ha­ven, så hø­rer jeg me­get ger­ne fra ham.

Men det vil alt­så klæ­de Dansk Fol­ke­par­ti at frem­læg­ge en plan for, hvor­dan reg­nin­gen for al­le de­res man­ge for­slag skal be­ta­les, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.