’ Det er jo b UD MED SPROGET!

BT - - NF ER -

Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand i Dansk Fol­ke­par­ti, hvad si­ger du til, at skat­te­mi­ni­ste­ren til­de­ler jer dan­marks­re­kor­den i flest for­slag til mil­li­ards­kat­te­let­tel­ser?

» Jeg tror, det er de al­ler­f­le­ste dan­ske­re be­kendt, at Dansk Fol­ke­par­ti pri­o­ri­te­rer vel­færds­go­der før skat­te­let­tel­ser.

Det er ik­ke os, der har gi­vet skat­te­let­tel­ser til de ri­ge­ste virk­som­he­der i Dan­mark, det er re­ge­rin­gen! «

DF har stil­let for­slag, der sam­let vil ko­ste 90 mia. kr. Hvor skal al­le de pen­ge i grove træk kom­me fra?

» DF har ik­ke stil­let for­slag, som vil ko­ste ba­re i om­eg­nen af det be­løb. DF har i den po­li­ti­ske de­bat og i be­hand­lin­gen af po­li­ti­ske em­ner i bl. a. Fol­ke­tin­get og sam­ta­lebø-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.