Are en øn­ske­sed­del’

BT - - NYHEDER -

ger til­ken­de­gi­vet, hvad vi ser som bedst, godt el­ler for­kert. Når vo­res ord­fø­rer f. eks. si­ger, at han ger­ne ser, at skat på smartp­ho­nes fjer­nes el­ler i det mind­ste sæn­kes, er det ik­ke et for­slag, men en hold­nings- til­ken­de­gi­vel­se. Dét ved So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så godt. Når vi frem­læg­ger no­get som for­slag i Fol­ke­tin­get, så er det fi­nan­si­e­ret. «

Løf­te­brud

I be­skyl­der li­ge­som re­sten af blå blok re­ge­rin­gen for løf­te­brud. Hvad er for­skel­len på je­res for­slag og den nu­væ­ren­de re­ge­rings for­slag in­den sid­ste valg?

» Re­ge­rin­gen har be­gå­et en hel stri­be løf­te­brud, og det kri­ti­se­rer vi dem for. Men det er jo grund­læg­gen­de en sag mel­lem dem og væl­ger­ne.

S og SF gik sam­let til valg på sto­re pla­ner om ’ fair løs­ning’ og ’ fair for­an­dring’. De var trykt, de var de­tal­je­re­de, der ’ kun­ne ik­ke ret­tes et kom­ma’, og pla­ner­ne blev præ­sen­te­ret på stort an­lag­te pres­se­mø­der. Hvad S kri­ti­se­rer DF for er hold­nings- til­ken­de­gi­vel­ser fra f. eks. de­bat­ter og sam­ta­le- bø­ger, hvor vi til­ken­de­gi­ver, hvad vi sy­nes om det, vi spør­ges om, el­ler fra bro­chu­rer, hvor vi for­tæl­ler, hvad vi rent fak­tisk har gen­nem­ført, og hvad vi ger­ne vil. Vi har som al­le an­dre en øn­ske­sed­del, og­så til jul. Men vi tror ik­ke – og bil­der in­gen ind – at vi nok får alt, hvad vi øn­sker os. Det er ba­nalt. «

In­gen ul­ti­ma­ti­ve krav

Hvor man­ge af dis­se for­slag vil I ul­ti­ma­tivt fast­hol­de skal gen­nem­fø­res?

» In­gen. DF har i sin 20- åri­ge le­ve­tid ik­ke stil­let ul­ti­ma­ti­ve krav. Det er umo­dent at væ­re ul­ti­ma­tiv, og i po­li­tik er det di­rek­te hin­dren­de for løs­nin­ger. Selv om man øn­sker sig tre skridt frem, så er ét skridt frem jo bed­re end ba­re at bli­ve stå­en­de. Det er po­li­tik.

Men at gå den stik mod­sat­te vej og gi­ve skat­te­let­tel­ser og skæ­re i vel­færd, når man har lo­vet at væl­ge vel­færd frem for skat­te­let­tel­ser – dét er løf­te­brud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.