Cas­per Vind lø ’’

Han fik en døds­dom som barn og ved, at han ik­ke bli­ver gam­mel. I går løb han BT Halv­ma­rat­hon

BT - - NF ER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

LIVS­STYK­KE

Selv om ti­den 1.57.74 var langt fra en top­pla­ce­ring i BT Halv­ma­rat­hon, var Cas­per Vind en vin­der. Den 23- åri­ge lø­ber er født med den ar­ve­li­ge kro­ni­ske syg­dom cystisk fi­bro­se, som an­gri­ber lun­ger og ma­ve- tarm­sy­ste­met.

Han har en lun­ge­ka­pa­ci­tet, der kun er halvt så stor som an­dre lø­be­res, så de 21 ki­lo­me­ter fra Kon­gens Lyng­by til må­let på Rund­for­bi Sta­dion i Nærum var en ben­hård kamp for hver ki­lo­me­ter.

» Jeg løb og­så et halv­ma­ra­ton sid­ste år, men det her er det hår­de­ste, jeg har op­le­vet, « si­ger Cas­per Vind i må­l­om­rå­det.

» Ef­ter syv ki­lo­me­ter fik jeg stjer­ner for øj­ne­ne. Jeg ho­ste­de og ho­ste­de og var ved at op­gi­ve. Det var kun stæ­dig­hed og vil­je, der bar mig igen­nem. Jeg vil­le sim­pelt­hen i mål. At det lyk­ke­des, er min stør­ste sejr. «

Le­ver i dob­belt tem­po

Da Cas­per Vind fik di­ag­no­sen cystisk fi­bro­se som to- årig, for­tal­te læ­ger­ne hans for­æl­dre, at han næp­pe vil­le op­le­ve sin 20 års fød­sels­dag.

» Men­talt er jeg indstil­let på, at jeg ik­ke le­ver, til jeg bli­ver 40 år. Jeg lø­ber for li­vet og le­ver mit liv i dob­belt tem­po, « si­ger han.

For et år si­den be­gynd­te han at lø­be, og den dag­li­ge mo­tion har er­stat­tet en stor del af hans me­di­cin. Til som­mer skal han væ­re med i en halv iron­man, og til ef­ter­å­ret de­bu­te­rer han på ma­ra­ton.

» Min be­sked til an­dre med cystisk fi­bro­se er, at man kan, hvad man vil. Pårun­forit. dk vil jeg ska­be op­mærk­som­hed om syg­dom­men og sam­le pen­ge ind, så un­ge og æl­dre pa­tien­ter kan få til­skud til fy­sisk træ­ning. «

Hvis man ik­ke ved, hvor­dan det er at ha­ve cystisk fi­bro­se, så hold dig for næ­sen og træk vej­ret gen­nem et su­ge­rør. Og prøv så at lø­be et ma­ra­ton.

MAN­DAG 27. APRIL 2015

At det lyk­ke­des er min stør­ste sejr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.