Øber for li­vet ’’ Team Tvil­ling skab­te liv og glæ­de

Jern- Tvil­lin­ger­ne Steen og Pe­der Mon­d­rups pro­jekt ba­re vok­ser og vok­ser

BT - - NYHEDER - Steen Mon­d­rup, Team Tvil­ling Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

MAN­DAG 27. APRIL 2015

FIGH­TE­RE

BT Halv­ma­rat­hon var et sandt tri­umf­tog for Team Tvil­ling, som kom sam­let i mål med ti vog­ne.

For to år si­den delt­og tvil­lin­ger­ne Pe­der og Steen Mon­d­rup i de­res før­ste løb no­gen­sin­de, BT Halv­ma­rat­hon, og søn­dag var de til­ba­ge. Nu med ni an­dre vog­ne.

Lø­bet var et led i de­res pro­jekt, Fore­nin­gen Team Tvil­ling ( teamtvil­ling. dk). For­må­let er at ak­ti­ve­re han­di­cap­pe­de i sports­gre­ne og ned­bry­de ta­bu­et om­kring han­di­cap.

» Jeg har sjæl­dent op­le­vet

Jeg har sjæl­dent op­le­vet no­get så livs­be­kræf­ten­de

no­get så livs­be­kræf­ten­de. Det var dej­ligt at se den glæ­de, al­le ud­strå­le­de, « si­ger ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren Steen Mon­d­rup ef­ter BT Halv­ma­rat­hon.

» Det var et skønt og spæn­den­de løb, som al­le vil hu­ske med stor glæ­de. «

Tvil­lin­ger­ne blev ver­den­skend­te, da de sid­ste år gen­nem­før­te en iron­man i Kø­ben­havn. Steen Mon­d­rup trak sin spa­sti­ske bror ef­ter sig i en op­pu­ste­lig ka­jak i 3,8 ki­lo­me­ter havsvøm­ning, cyk­le­de 180 ki­lo­me­ter med ham sid­den­de fastspændt for­an på en spe­ci­al­de­sig­net cy­kel og løb et ma­ra­ton med ham i en lø­be­kø­re­stol. En unik præ­sta­tion, tri­at­lon­ver­de­nen al­drig hav­de set ma­gen til.

» Vi vil mo­ti­ve­re han­di­cap­pe­de og ud­for­dre de­res må­de at se sig selv på, « si­ger Steen Mon­d­rup om Team Tvil­ling- pro­jek­tet, som bli­ver stør­re og stør­re.

Team Tvil­ling i højt hu­mør på Cir­kus­plad­sen i Kon­gens Lyng­by in­den star­ten på BT Halv­ma­rat­hon. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.