Hvad er der galt i at spi­se ale­ne? Ba­na­le må­l­tids­råd er end­nu et ek­sem­pel på fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens trang til at pro­fi­le­re sig selv

BT - - NF ER - Sø­ren Frank, madre­dak­tør sof@ ber­ling­s­ke. dk

KOM­MEN­TAR

Man skal bru­ge råva­rer, når man la­ver mad. Jo, tak. Un­der­teg­ne­de er ty­de­lig­vis ik­ke den ene­ste, som un­drer sig over fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens ( S) ’ ba­ne­bry­den­de’ nye må­l­tids­råd.

’ Må­l­tidstæn­ket­an­ken’ – be­stå­en­de af li­ge de­le pro­fes­so­rer, ga­stro­no­mi­ske næ­rings­dri­ven­de og tv- kok­ke – ned­kom ef­ter tre mø­der og et bud­get på en mil­li­on kr. for­le­den med tre mad­råd, som den­ne gang ik­ke som van­ligt ba­re hand­ler om det er­næ­rings­mæs­si­ge, men om he­le den dan­ske mad­kul­tur.

Når man spør­ger bredt og upræ­cist, så får man og­så et bredt og upræ­cist svar, dét ved en­hver jour­na­list. Trods de man­ge kom­pe­ten­te ho­ve­d­er i tæn­ket­an­ken un­der Lej­re- borg­me­ster Mette Tou­borgs ( SF) le­del­se har ar­bej­det re­sul­te­ret i tre råd, der i bed­ste fald kan ka­rak­te­ri­se­res som ba­na­le: Lær at la­ve mad, brug råva­rer og spis sam­men.

Ik­ke over­ra­sken­de ude­blev kri­tik­ken på de so­ci­a­le me­di­er da hel­ler ik­ke.

Hyg­ge for ga­stro- par­nas­set

Tv- kok og ’ ko­ge­mand’ Ni­ko­laj Kirk kræ­ver en ny fø­de­va­re­mi­ni­ster, ’ der ik­ke smi­der vo­res pen­ge ud ad vin­du­et’:

’ Det her er jo me­get sødt, men helt ær­ligt, to­talt li­ge­gyl­digt, og det ryk­ker jo ik­ke no­get an­det, end det sik­kert har væ­ret me­get hyg­ge­ligt for ga­stro- par­nas­set, der har spist lidt froko­ster sam­men,’ som Ni­ko­laj Kirk skri­ver på Fa­ce­book.

Man­gel på re­flek­sion

Mads Fug­le­de, USA- eks­per­ten som i dag er fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre, går me­re sar­ka­stisk til værks og fo­re­slår på Fa­ce­book bl. a. føl­gen­de sup­ple­ren­de råd:

’ Lad væ­re med at stik­ke dig selv i øj­ne­ne, når du spi­ser. Husk, at Hit­ler var ve­ge­tar – for me­get grønt gi­ver luft i ma­ven og en­der med at gå ud over na­bo­er­ne – sær­ligt polakker.’

I den min­dre gak­ke­de en­de af spek­t­ret me­ner er­næ­rings­eks­pert Per Brænd­gaard i Po­li­ti­ken, at rå­de­ne er eli­tæ­re og et ’ ud­tryk for man­gel på in­tel­li­gens og man­gel på re­flek­sion’. Brænd­gaard pe­ger på, at må­l­tids­rå­de­ne vil gi­ve al­min­de­li­ge dan­ske­re med en travl hver­dag mad­stress og dår­lig samvit­tig­hed. Er­næ­rings­eks­per­ten me­ner så­le­des, at det li­ge så godt kun­ne hed­de: ’ Lær at hen­te sund ta­keaway – og vis an­dre, hvor de kan fin­de det’. ga­stro­no­mi­ske ’ swin­ger­klub­ber’.

For­dy­bel­se i en­som­hed

Og hvem si­ger i øv­rigt, at et ale­ne­må­l­tid ik­ke kan væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.