’’

BT - - NF ER -

Det er for­ment­lig de fær­re­ste sing­ler, som or­ker el­ler har tid til kon­stant at in­vi­te­re gæ­ster el­ler op­sø­ge ga­stro­no­mi­ske ’ swin­ger­klub­ber’

Man kun­ne pas­sen­de sup­ple­re Brænd­gaards kri­tik ved at på­pe­ge, at det tred­je råd – ’ Spis sam­men med an­dre’ – kan væ­re svært, græn­sen­de til umu­ligt, at le­ve op til for de an­slå­et 1,5 mil­li­on dan­ske­re, der le­ver i en sing­le- hus­hold­ning. Det er for­ment­lig de fær­re­ste sing­ler, som or­ker el­ler har tid til kon­stant at in­vi­te­re gæ­ster el­ler op­sø­ge fuldt ud li­ge så til­freds­stil­len­de som et so­ci­alt må­l­tid? Un­der­teg­ne­de spi­ser en pæn del af årets må­l­ti­der so­lo, så­vel hver­dags­ma­den der­hjem­me som ude i ver­den på for­skel­li­ge re­stau­ran­ter. Og fak­tisk ny­der jeg of­te so­lo­må­l­ti­der­ne mindst li­ge så me­get som grup­pema­den, for­di der er plads og ro til at for­dy­be sig fuldt ud i ga­stro­no­mi­en.

Hvis man tror, at der er me­re sub­stans at hen­te i sel­ve den 30 si­der lan­ge rap­port, som lig­ger til grund for de tre må­l­tids­råd, kan man godt tro om igen. De si­der, som ik­ke er dæk­ket af bil­le­der el­ler smart layout, er vi­et til me­re el­ler min­dre lø­se strøtan­ker, der lig­ner et pro­dukt af en brain­storm.

Op­mærk­som­hed

Man kan spør­ge sig selv, hvad der så er det dy­be­re for­mål med at bru­ge én mil­li­on kro­ner og 25 trav­le per­so­ners tid. Og sva­ret må end­nu en gang ly­de, at det – gan­ske som det f. eks. var til­fæl­det med val­get af den dan­ske na­tio­nal­ret ( stegt flæsk) sid­ste år – først og frem­mest hand­ler om at ska­be op­mærk­som­hed om Dan Jør­gen­sen i den for­ment­lig re­la­tivt kor­te tid, han kom­mer til at sid­de som fø­de­va­re­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.